Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Eesti Lugemisühingu konverents „Igal linnul oma laul“.

21.06.2018

Eesti Lugemisühingu iga-aastast konverentsi võõrustas seekord Randvere Kool, konverents toimus 15. juunil k.a. Konverentsi teemaks oli mitmekeelsus, mitmekeelne laps ja tema haridusvõimalused tänases Eestis.
 

Konverentsi eel ja ettevalmistamise ajal kogusid korraldajad mõtteid mitmekeelsete laste õpetamisest. Tõdeti, et keskkond (sh õpikeskkond) lasteaias, koolis ja ühiskonnas tervikuna on muutunud mitmekeelsemaks kui kunagi varem ning mitut keelt kõnelevad lapsed kuuluvad eesti haridusmaastikku sama loomulikult kui vaid üht keelt kõnelevad lapsed. Sellega seoses on uue värvingu ja aktuaalsuse saanud mitmed vanad küsimused ning kerkinud hulk uusi küsimusi. Kuidas edendada õpiabi ja nõustamist muukeelsele lapsele eesti koolis? Kuidas toetada kirjaoskuse omandamist mitmekeelses hariduses? Eesmärk oli ühistes aruteludes otsida ja luua uutes oludes töötavaid lahendusi.

Konverentsile tulnuid tervitas Randvere kooli õppejuht Siiri Alamaa.Tegevustena kuulati peaettekannet, peeti paneelarutelu ja töötati töötubades. Konverentsi avasõnades viitas Eesti Lugemisühingu esinaine Mare Müürsepp  olulistele mitmekeelsust käsitlevatele ja reguleerivatele rahvusvahelistele ja kohalikele dokumentidele, milleks on World Literacy Summit 2018 ja Eesti Keelevaldkonna arengukava 2018-2027. keeleõppe ja integratsiooni uurija ning filosoofiadoktor  Ülle Rannut  pidas peaettekande  „Mitmekeelsuse mõju lapse arengule“.  Ettekandest jäid kõlama mõtted vajadusest õppida ja õpetada lapsi mitmetes keeltes ning taotlus kaitsta mitmekeelsust kui väärtust, mis on üle-Euroopaliselt omaks võetud. Ettekandes viidati ka raskustele, mida mitmekeelsus endas võib kätkeda ning väljakutsetele, millega selles olukorras puutuvad kokku eri maade haridussüsteemid. Paneelarutelus astusid üles Irene Käosaar (Integratsiooni SA), Kai Võlli (SA Innove) ja Agnes Filippov (Kiili Gümnaasium). Arutleti  praeguste ning uute võimaluste üle muukeelsete laste õpetuse toeks ning nende perede nõustamiseks.

Konverentsipäeva teises poolest töötati neljas töötoas.

Töötuba 1 KOOL JA MITMEKEELSUS, töötoa juht Meeli Pandis (Tallinna Kunstigümnaasium): Otsisime vastust küsimusele, kuidas toetada muukeelse lapse õppimist eestikeelses koolis. Tallinna Kunstigümnaasiumi õpetajad jagasid keelekümblusklasside laste õpetamise kogemust. Kadri Kõrge-Rosalka rääkis Tallinna Ülikooli eripedagoogika magistritöö uuringust eesti ja vene kodukeelega laste eesti keele etteütluste vigade erinevusest. Muu kodukeelega õpilased on tugevamad kaashääliku, k, p, t kirjutamisel omasõna alguses ning ka sulghäälikute õigekirjas, kuid on raskustes häälikupikkuste õigekirjas ja segistavad, asendavad ning jätavad sagedamini tähti ära kui eesti kodukeelega õpilased. Heidi Ader ja Luule Randvere on õpetanud keelekümblusklassides nii vene kui eesti õppekeelega koolis ning peavad mõlemal pool oluliseks, et iga õpilane tunneks end õppekeskkonnas turvaliselt. Oluline on motivatsioon nii koolist kui kodust. Õpetajal on oluline roll erinevate õppemeetodite valikul. Materjali tuleb esitleda mitmel moel: visuaalselt, auditiivselt, läbi draamavõtete ja eluliste situatsioonide. Kunstigümnaasiumi näitel on tulemuslikud võtted järgmised: õpiabi ( 1. - 3. kl), 20 minutiline kohustuslik kodulugemine, erinevate kodukeeltega õpilaste ühendamine samadesse rühmadesse matemaatikas, ajaloos ja inimeseõpetuses, mis tagab salliva õhkkonna õpilaste vahel. Jaanika Monroc ja Mailis Seero-Boisburdin avasid teema Eesti kooli tagasi pöördunud laste vanema seisukohalt ning leiavad, et õpetajad vajaksid korralikku koolitust juba ülikoolis mitmekeelse ja -kultuurilise lapse õpetamise osas. Müüdid mitmekeelsete laste kohta on väga levinud ja teevad lastele ja peredele kahju. Samuti ei tegeleta piisavalt nö. tagasipöördunud Eesti peredega. On vaja, et teadvustataks, et nende laste keeleline areng on teistsugune. Peaks malli võtma teistest suurriikidest, kus tegeletakse juba üle 50 aasta selliste peredega: on loodud spetsiaalsed klassid, kuhu lapsed algul suunatakse riigikeelt ja -kultuuri õppima.

Ühine mõte oli, et tähtis on tekitada lastes ennekõike hea enesetunne, tunne, et nad on oodatud, neid peab aktiivselt kuulama ning kasutama teistsuguseid suhtlusvõtteid, kui ükskeelsete laste puhul. Õhku jäi suur küsimus – kuidas jõuda sellise suhtumiseni kõigis koolides.

Töötuba 2 MÄNGUD JA RAAMATUD, töötoa juht Liina Velner (Glossus OÜ). Töötoas tutvustati erinevaid mänge ja raamatuid, lisaks saime tutvuda ja katsetada uue põlvkonnna mänguasja - jutupliiatsit, mille abil peaks teadmiste omandamine olema lõbus ja huvitav. Jutupliiatsid aitavad keeleõpet mitmekesistada, kasutusvõimalusi on palju ja põnevaid. Kui jutupliiats sobib koolieelikutele, siis kirjastuse Matle esindaja poolt tutvustatud mängud on mõeldud algkooliealiste sõnavara rikastamiseks. Laste sõnavara (sõnatähendused ja sünonüümid) arendamiseks saime ideid Sõsarsõnade mängu kaudu. Töötoajuht Liina Velner selgitas, mis ajendas teda kui logopeedi väikesele algajale ja erilisele lugejale raamatuid tõlkima ja kirjastama.  

Kirjastuse Glossus lasteraamatud andsid ideid vestlusteks teistmoodi olemise teemadel. Kirjastuse Päike ja Pilv esindaja üllatas kohalolijaid üleskutsega osaleda 1. kooliastme õpilastega kirjastuse poolt korraldatud lugemisprojektis.

 

 

Töötuba 3 LOGOPEEDI ROLL, töötoa juht Kadi Lukanenok (Tallinna Ülikool): Töötoa sisustas kaks ettekannet: pilguheit seadustesse ja vastavad rühmatööd Urve Raudsepp-Alt juhtimisel ning mitmekeelse ja düsleksiaga lapse õpetamise praktilise töökogemuse vahendamine Suviliis Sakk`ilt. Esimeses ettekandes olid vaatluse all erivajadusega laste võimalused õpitoe saamiseks tänases Eesti haridusruumis. Tallinna Haridusameti spetsialist Urve Raudsepp-Alt selgitas seadustest (peamiselt 2018 a kehtima hakanud Põhikooli ja Gümnaasiumiseadus ning Koolieelse Lasteasutuse Seadus) tulenevaid võimalusi. Rühmatöös kaalusime ühiselt konkreetseid variante ning üritasime abi vajavate õpilaste gruppe paigutada planeeritavatele abitasanditele.  Õpitoe tasandite määramisel oli nii segadust kui ka selgust. Ühise ootuse kohaselt hajutab lähiaeg praeguse segaduse ning toob  teemasse suuremat selgust. Töötoa teine ettekanne vahendas praktilist kogemust tööst lapsega, kelle puhul perekondlik mitmekeelsus kombineerub väljendunud düsleksiaga. Suviliis Sakk (Tallinna Euroopa Kool) on antud lapsega, kes kõneleb mitut keelt, töötanud umbes ühe õppeaasta vältel ning saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Eriliseks ja õpetaja tööd oluliselt hõlbustavaks asjaoluks pidas Suviliis Sakk düsleksiaga õpilaste õpetamiseks loodud rohkeid ja mitmekesiseid inglise keelseid materjale, mis on kättesaadavad kõigile abivajajatele.

Töötuba 4 LASTEAED JA KEELEÕPE, töötoa juht Andra Kütt (Keeleilu Erahuvikool; Tallinna Ülikool, doktorant): Töötuba keskendus lasteaiaeale ja keeleõppele. Esimeses ettekandes tutvustasid Pärnu lasteaia Kelluke õppejuht Maarit Kiviselg ja õpetaja Ebe-Kai Vares töid-tegemisi kakskeelses lastaias. Jagati mitmeid praktilisi soovitusi, kuidas keelt mänguliselt ja rõõmuga õpetada. Teises ettekandes tutvustas Tallinna Loitsu lasteaia direktor Jekaterina Gritsevskaja erilist raamatuprojekti, mida lasteaed terve aasta jooksul on korraldanud ja mille tulemusel on paljud pered eesti lastekirjandusega tuttavaks saanud. Samuti räägiti keeleõppest ja kirjaoskuse alustest oma lasteaia näitel. Töötoa lõpetas Tallinna Ülikooli õppejõu Merle Jungi ettekanne, mis käsitles võõrkeele õpet lastaias. Arutleti, millistel alustel lasteaias võõrkeelt õpetada ning mida võõrkeeleõpe lapsele lisaks annab. 

Kokkuvõtteid tehes nenditi, et kõik ettekanded olid huvitavad ja kasulikud. Töötubades osaleti aktiivselt ning nende lõppedes ei tahtnud arutelud  vaibuda. Soovijad said praktilisi nõuandeid ning võimalusi töövahendeid ja raamatuid kaasa osta. 

 

Kadi Lukanenok

konverentsi korraldustoimkonna liige

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt