Koolitused

Lugemisühingu eestvedamisel toimub mitmeid koolitusi kirjaoskusega tegelevatele professionaalidele - õpetajatele (lasteaia-, klassi- ja emakeeleõpetajad, aga ka kõigi teiste ainete õpetajad), logopeedidele, raamatukogutöötajatele.

Meie koolituskavad ja koolitajad on tunnustatud, koolitused paistavad silma praktilisuse ja mängulisuse poolest, põhinedes samas kõige värskemal teaduslikul teadmisel kirjaoskuse arengu kohta.

Korraldame koolitusi ka lastevanematele, lisaks huvitavaid ja harivaid üritusi ka lastele, peredele, kogukondadele. Kõik ikka selle nimel, et rohkem inimesi hakkaks lugemisest rõõmu tundma.

 

Huvipakkuvamate teemadena toodi välja: jutupliiats, erinevad tähemängud, sõnade "astumine" põrandatähtedest, segiaetud tähed, tähed pildi all või tegevuse juures, piltkiri, jooniste järgi salmide lugemine, sümbolite kaudu lugemine, laulmine; täissõna meetodil lugema õppimine, lugemise vastu huvi tekitamine.
Koolituselt plaanitakse kasutama hakata: Minu soov on neid kõiki kasutada tegevustes lastega. Piltkirja. Sõnasedelite abil lugema õpetamist - rakendame oma majas kõikides üldruumides, kus lapsed rohkem liiguvad (koridor, saal). Rohkem piltlünktekste, piltide järgi laulmist ning jutustamist. Suu- ja keelemänge, puhumistehnikaid. Hakkan rohkem tähelepanu pöörama laste kõne arendamisele, kõne arendamise võimalused väljapool tunde ja õppetööd. Erinevad mängud erinevad kirjutamisega seotud tegevused. Rütmiharjutused, kõneharjutused, käelised tegevused töölehtedel. Jagada ka teistega huvitavaid ideid. Pildiraamatuid-lastekirjandust õppetegevuse läbi viimisel, erinevad loovmängud, koolitusel tehtud kunstitöid.