KOOLITAJAD

 

 • MARE MÜÜRSEPP

  Olen õppinud algklasside õpetajaks ja töötanud koolis alates 1979. aastast. Ligi neli aastakümmet olen olnud Tallinna Ülikooli (TPedI) lastekirjanduse ja emakeele didaktika õppejõud. Minu doktoritöö (2005) käsitles eesti lastekultuuri ajalugu. Olen koostanud kooliõpikuid ja muid didaktilisi materjale ning osalenud riikliku õppekava eesti keele töörühmas. Praegu õpetan Randvere koolis.

  Kuulun rahvusvahelisse õpiku-uurimise ühendusse IARTEM , lastekirjanduse uurijate ühingusse IRSCL ja IBBY eesti sektsiooni juhatusse. Teen kaastööd Eesti Lastekirjanduse Keskusele, viimati kogumikus „Eesti lastekirjanduse kuldvara“.

  Eesti Lugemisühinguga olen seotud alates selle asutamisest. Olen EstRA juhatuse liige. Minu koolitusteemad on lastekirjandus ja lugeja areng. Mulle on oluline mitmekultuurilise ja mitmekeelse hariduse temaatika.

   

 • LIINA VELNER

  Töötan põhikohaga eralogopeedina ning jõudumööda ka kirjastuses Glossus, mille sihiks on tuge vajavatele lastele sobiva kirjanduse väljaandmine.

  Lugemisühinguga liitusin aastal 2013. Olen osalenud Euroopa koostööprojektides „Düsleksiaga laste vanemate toetamine (2014)“ ning „3MR – Making the Most of the Magic of Reading“ ehk „Loeme koos imelisi pildiraamatuid!“ (2018-2021). Olen Düsleksiapäeva üks läbiviijatest ning Tallinna Keskraamatukogu projekti „Lugemismängud Tallinna Keskraamatukogus“ eestvõtja (2014-2019).

  Olen juhatuse liige aastast 2018.

 • KAJA KIVISIKK

  Sain õpetajakutse 1981. aastal ning olen sellest ajast koolis töötanud. Täiendasin end mitmetel kursustel, lisaks lõpetasin 2002. aastal cum laude Tartu Ülikooli. Enamik läbitud koolitusi on seotud laste lugema õpetamise erinevate metoodikate ja vaatenurkadega. Saadud teoreetilistele teadmistele tuginedes püüan pidevalt oma tunde uute mängude ja töövõtetega rikastada. Olen trükis avaldatud Lugemismängude ja eesti keele töövihikute autor. Oma praktilisi kogemusi laste mängulise lugema õpetamise vallast olen jaganud arvukatel koolitustel nii koolide kui lasteaedade õpetajatele. Lisaks olen samasisuliste ettekannetega esinenud ka lastevanematele ning raamatukogutöötajatele. Oma isiklikele kogemustele toetudes olen välja andnud ka mõned vastavasisulised raamatud.

  Aastast 2004 tegutsen Eesti Lugemisühingu projekti Lugemispesa mentorina ning juhin Tartu linna lugemispesa liikumist. Aastast 2009 olen Eesti Lugemisühingu nõukoja ning 2018. aastast juhatuse liige, lisaks ka Lugemispesa Lõuna-Eesti projektijuht.

  Minu koolituste eesmärk on:

  anda ülevaade Lugemispesa projektist, selle tegevuse eesmärkidest, tegutsemise alustest

  tutvustada meetodeid ja praktilisi tegevusi laste lugemisoskuse arendamiseks, nende motiveerimiseks

 • KADI LUKANENOK

  Kirjaoskus ja selle õpetamine on minu jaoks huvitavad, kuivõrd kõik lapsed ei õpi lugema ega kirjutama ühtmoodi, osa lapsi kogeb kirjaoskuse õppimisel teatud raskusi. Neid lapsi saab ja tuleb aidata. Oma tegevuse Eesti Lugemisühingus olen peamiselt suunanud teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele lugemisraskusest ja selle käsitlemise viisidest. Eriti suure väljakutsena tajun olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja esineb juba lugemisraskus või risk selle tekkele. Minu professionaalne huvi lugemisraskuse vastu on toetatud praktilise töö kogemusest logopeedina koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektoritööst Tallinna Ülikoolis.

  Olen saanud suunata ja toetada oma kahe nüüdseks täiskasvanud poja ja lugematu hulga tööga seotud laste ja õpilaste lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemist.

  Haridus:
  Tartu Ülikool, eripedagoogika diplom, 1984.a.

  Tallinna Ülikool, pedagoogikamagister, 2002.a.

 • JELENA SEPP

  Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari koolieelse lasteasutuse õpetajana (Tallinna Ülikooli Haridusteaduste magistrantuur, alushariduse pedagoog – nõustaja) 2009. Mul on ka täiskasvanute koolitajate kutsetunnistus.

  Eesti Lugemisühingu liige olen aastast 2012 ning sama kaua ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. 2015-2021 olin MTÜ Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ning koolitusjuht.

  Koostöös Eesti Lugemisühinguga osalesin metoodilise kogumiku „Soovitusi ja nippe laste lugema õpetamisel“ koostamisel. Toetasin ja panustasin eelpoolnimetatud kogumiku tõlkimisele ka vene keelde.

  1. aastal avaldati minu artikkel „Pere ja Kodu“ ajakirjas, veebruar 2015, lk 38-41 „Kui lugemine valmistab peavalu“.

  Olen loonud eelkooliealiste laste õpetajatele ja lapsevanematele  tähe- ja lugemismänge (www.leidlik.ee). Materjalid on saadaval ka vene keeles.

  Koostöös Koolibri kirjastusega ilmus 2017. aastal  raamat „Loe, mängi, võida! Lõbusad lauamängud lugema õppimiseks“ ja 2019. aastal venekeelne väljaanne „ЧИТАЙ И ИГРАЙ! ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НАСТОЛЬХЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ“.

  Hetkel olen koolitusjuht Huvi OÜ Koolituskeskuses www.koolitushuvi.ee  Lisaks toetan lapsi, kes vajavad tuge lugemisoskuse arendamisel.

  Minu koolituse teemad Lugemisühingus on lugemismängud, täiskasvanu roll lapse arendamisel ja lugema õpetamisel, loovus ja lugema õpetamise meetodid.

 • ANNELI LAAMANN

  Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste magistrantuuri 2014. 1990 – 2017 a töötasin lasteaiaõpetajana ja alates 2017 a olen lasteaia juht.

  Eesti Lugemisühingu liige olen aastast 2005 ning sama kaua ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. Minu koolituste teemad on lugemismängud, lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine koolieelses eas, töö pildiraamatuga. Koolituste sihtgrupp on lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, lapsevanemad. Olen välja andnud metoodilisi materjale: kogumik „Mängides lugema (esmatrükk 2008, ILO), tähemängude kogumik „Tähemängud“ (Koolibri, 2014). Osaleb Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulun 3MR (“Loeme koos imelisi pildiraamatuid”) projektimeeskonda ning olen üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osalesin Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

 • TERJE ÄKKE

  Olen Tallinna Ülikoolis (TPedI) õppinud pedagoogikat ja algõpetuse metoodikat.

  Noorte lugejate ja kirjutajate toetamine on teema, mis on mind kõnetanud paar aastakümmet. Algklasside õpetajana on mul olnud võimalus jälgida palju lapsi lugejateks ja kirjutajateks kasvamise teekonnal ja uurida ning katsetada, kuidas nende arengut kõige paremini toetada. Ma töötan Eesti Rahvusvahelises Koolis, kus õpivad erinevate kultuuritaustade ja keeleoskusega lapsed. See on võimaldanud õppida, kuidas luua keskkond, mis toetab mitmesuguste kogemusete, huvide, vajaduste ja oskustega laste lugeja ja kirjutaja identiteedi kujunemist, harjumuste tekkimist ja rõõmu tugevnemist. Ma olen tegutsenud Lugemispesa mentori/koolitajana ja läbinud CEESA/ESIC Literacy Coaching kaheaastase programmi. Ma aitan heal meelel õpetajaid teadmiste ja praktikate täiendamisel.

 • SIRJE TORIM

  Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli algklasside õpetaja eriala. Hetkel töötan Eesti Rahvusvahelises Koolis algklasside õpetajana. Lugemispesa mentor/koolitaja olen 2009 aastast. Juhtisin projekti ``Tallinn loeb Lugemispesas`` 2011 aastal.

  Puutun igapäevaselt kokku lastega, kellel on erinev kultuuri ja keeletaust. Paljud meie kooli lapsed õpivad rääkima, lugema ja kirjutama keskkonnas, mis erineb nende kodusest keelekeskkonnast. Mina õpetajana loon neile kirjaoskust toetava arengukeskkonna ja pakun praktilisi tegevusi, mis arvestavad lapse individuaalset arengut ja huvisid.

  Keskkonna loomine ja tegevuste pakkumine, mis toetavad algajat lugejat ja kirjutajat on teemad, mida soovin õpetajate ja lapsevanematega jagada.

 • MARIA JÜRIMÄE

  Olen hariduselt eesti filoloog, oma magistritöös uurisin foneemiteadlikkuse rolli Eesti laste lugema õppimisel. Praegu töötan Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses ja seetõttu olen kursis uudse metoodikaga kirjaoskuse arengu toetamisel.

  Armastan palju lugeda, ka võõrkeelset erialakirjandust, ning loetust lihtsas ja arusaadavas keeles kirjutada. Olen kirjutanud raamatu "Lugema õpetamise metoodika" ning koos kolleegide ja juhendatavatega raamatud „Lasteaed ja õppekava“ ja "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine", olen loonud helindatud raamatute teksti ja Sõnapusle mängu.

  Pooldan kujuneva kirjaoskuse teooriat – ideed, et hakkame lugema ja kirjutama täpselt samuti kui kõnelema ja teiste kõnest aru saama – samm-sammult, juba sünnist alates. Mida rohkem on põnevaid asju, mida kirjalike tekstide abil teha, seda suurem on motivatsioon ja nii saab „mängult“ kirjutamisest ja lugemisest justkui muuseas päris kirjaoskus, mille vahvad vaheastmed vajavad samuti märkamist, väärtustamist, tähistamist.

  Minu koolitustel on palju aktiivõpet, mänge, refleksiooni. Laulame, tantsime, meisterdame. Samas on koolituste taustaks uuemad teaduslikud arusaamad nii kirjaoskusest kui õppimisest.

 • PIRET KUKK

  Olen õppinud Tallinna Ülikoolis eelkooli pedagoogikat ja psühholoogiat, eripedagoogikat ja nõustamist. Hetkel on omandamisel loovterapeudi kutse. Koolitaja kutsetunnistusel seisab 5. tase.

  Koolitajana lähtun Bernt Gustavssoni mõttest, et teadmised ja õpetamine algavad minus endas, liiguvad maailma ja lõpevad taas minus. Peamiseks töövormiks koolitustel on dialoog. Inimene on sotsiaalne - ta saab oma mõtted selgeks siis kui saab teistega rääkida. Püüan koolitustel saavutada dialoogi, sest tõelises dialoogis käivad käsikäes andmine ja saamine. Pean oluliseks, et õppeprotsessis oleks avatus, läbipaistvus ja hoolivus ning õpetaja ja õppija mõlemapoolne rahulolu.

  Koolitajakogemust on kogunenud kahekümne aasta jagu. Olen teinud koostööd Tallinna Ülikooliga, Rahvakultuuri Keskusega, Lastekaitseliiduga, Hea Alguse Koolituskeskusega, Lugemisühinguga jpt koolitusfirmadega. Südamelähedaseks teemaks on jutuvestmine. Olen jutuvestjate ühenduse Pööripäevaklubi eestvedaja ja välja andnud jutuvestmist kajastava õppematerjali „Käed aitavad kõnelda“.

 • SAIMA SALOMON

  Olen  lõpetanud Tartu Ülikooli 1993 a. eripedagoogika- logopeedia õppesuunal. Täiendanud olen ennast Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja omandanud  2000 a.  klassiõpetaja eriala.

  Olen Eesti Logopeedide Ühingu liige. Oman kutsetunnistust kliiniline logopeed, tase 8.

  Õpingute ajal alustasin töötamist erivajadustega  laste koolis. Tänaseks on erialast töökogemust rohkem kui veerandsada aastat. Olen saanud teha põnevat ja väljakutseid esitavat tööd – õpetades vaimupuudega õpilasi, töötades logopeedina lasteaias ja koolis, hiljem ka sotsiaal- ja meditsiinivaldkonnas.

  Oma teadmisi ja kogemusi olen jaganud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõppe üliõpilaste praktikajuhendajana.

  Osalen logopeedide töörühma koostööprojektis  OÜ Cognus  interaktiivsete  harjutuste keskkonna loomisel kõnekahjustusega inimeste kõne taastamiseks www.koneravi.ee.

  Viimastel aastatel koordineerin lapse kõne arengu infomaterjalide koostamist.

  Mulle meeldib alustada algusest ning iga lapse sünd on ka omamoodi algus, väike ime. Sellest lähtuvalt minu koolitustel käsitlevate teemade valik.

 • JAANIKA MONROC

  Olen erialalt alushariduse pedagoog. Olen töötanud nii era- kui munitsipaallasteaedades, hetkel Tallinna Männi Lasteaias rühmaõpetajana. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jäi mind huvitama ning lõpetades õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valisingi bakalaureusetöö teemaks võrdluse pildiraamatu didaktiliste võimaluste kohta eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

  Hilisemas õpetajatöös kohtusin mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas tööle pildiraamatuga pühendunud õpetaja Nadine Marsault´ga, kellega koos töötasime välja koolituse vormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii prantsuse kui ka eesti lastekirjanduse vallast.

  Aastal 2015 osalesin Nantes´i Suveülikoolis BELC, kus läbisin kursuse teemal “Pildiraamat abiks võõrkeele omandamisel eelkoolieas”.

  Alates aastast 2019 osalen rahvusvahelises projektis 3MR (“Loeme koos imelisi pildiraamatuid”), mille eesmärgiks on tutvustada kvaliteetseid pildiraamatuid, luua rõõmupakkuv lugemiskeskkond ja lugemiskogemus ning nõustada lapsevanemaid ettelugemisega seotud küsimustes.

  Eesti Lugemisühinguga liitusin  kevadel 2016.