Tagasiside

2020. aastal pakkus Eesti Lugemisühing haridusasutustele kaheksa koolitaja kirjaoskust toetavaid koolitusi.

Järgnevalt on toodud kokkuvõtteid ja näiteid iga koolituse osalejate tagasisidest: mis oli selles eriti huvitav ja mida soovitakse oma töös kasutama hakata.

Kõnepuuded

Tallinna Komeedi LA ja Virmalise LA, koolitaja Kadi Lukanenok
Koolitus hinnati väga kasulikuks. Väga hea oli varasemate teadmiste meelde tuletamine (kõne areng, kõne üldine alaareng). Kõnepuuded, nende avaldumine ja erinevused said selgemaks. Enim pakkus huvi kõnepuuetega laste õpetamine ja toetamine lasteaiarühmas. Väga kasulik oli kõnepuuete seos lugemis- ja kirjutamisoskusega
Koolitusel õpitust hakkan oma töös kasutama: hakkan rohkem tähelepanu pöörama laste kõne arendamisele, kõne arendamise võimalused väljapool tunde ja õppetööd, erinevad mängud.

Lugemisraskuse risk

Tallinna Komeedi LA ja Virmalise LA, koolitaja Kadi Lukanenok
Koolitusel õpitust hakkan oma töös kasutama
Koolitus hinnati väga huvitavaks ja vajalikuks. Toodi välja, et sellisest aspektist ei olnud varem lugemisraskusest räägitud. Huvitavaks ja uudseks hinnati teadmist, et lugemisraskuse ilmingud võivad olla väga varased ja otseselt mitte seotud tähtede õppimise ja lugemisega. Väga huvitavad ja vajalikud olid esitatud mängud ja töövõtted raskuste vähendamiseks.
Koolitusel õpitust hakkan oma töös kasutama: erinevad kirjutamisega seotud tegevused, rütmiharjutused, kõneharjutused, käelised tegevused töölehtedel.

Kirjaoskust toetav õppekeskkond, digivahendid ja mängud

koolitaja Maria Jürimäe

Rakke lasteaed:

Huvipakkuvamate teemadena toodi välja: jutupliiats, erinevad tähemängud, sõnade "astumine" põrandatähtedest, segiaetud tähed, tähed pildi all või tegevuse juures, piltkiri, jooniste järgi salmide lugemine, sümbolite kaudu lugemine, laulmine; täissõna meetodil lugema õppimine, lugemise vastu huvi tekitamine. Koolituselt plaanitakse kasutama hakata: Minu soov on neid kõiki kasutada tegevustes lastega. Piltkirja. Sõnasedelite abil lugema õpetamist - rakendame oma majas kõikides üldruumides, kus lapsed rohkem liiguvad (koridor, saal). Rohkem piltlünktekste, piltide järgi laulmist ning jutustamist. Teemad, mille vastu huvi edaspidi: Kõnelemine , kui kõnet ei ole (kõnepuudega laps lasteaias)Sama teema matemaatiliste oskuste arendamise kohta. Töö tähelepanuhäirega, inglise aktsendiga vähese kõnega "arvutilastega "Õuesõpe ja aktiivsed tegevused õues. Lisati veel: Õhkkond oli meeldiv ja teemad olid huvitavad. Eriti sümbolitega teksti lugemine ja laulmine. Olen väga rahul, sest oli väike koolitusgrupp ja saime kõik ise aktiivselt arutelus osaleda.

Koeru lasteaed:

Huvipakkuvamate teemadena toodi välja:
Praktilised tegevused/ mängud, lugemismängud, jutupliiats (uudiseks oli jutupliiats, mida soovime endale ka rühma osta), kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugemispesa.
Iga laps on erinev. Õppimine muuta huvitavaks (nt silbitamine).

Koolituselt plaanitakse kasutama hakata:
Mänge: sõnamänge, silbi-, hääliku-, tähejoonistusmäng
Lugemispesa, võimalusel kasutaks digi-jutupliiatsit

Teemad, mille vastu huvi edaspidi:
Midagi laste käelise tegevuse arendamiseks
Veel samal teemal, aga pikemalt ja sügavamalt
Arvan, et iga Maria Jürimäe koolitus oleks huvitav ja hariv.

Tartu TERAKEse lasteaed:

Huvipakkuvamate teemadena toodi välja:
Lugemishuvi tekitamine, motivatsioon, lapse motivatsioon kirjutamisel, jutupliiatsi kasutamine; muukeelne laps rühmas ja tema kirjaoskuse toetamine, kakskeelsete laste kirjaoskus. Erinevate lugemisoskust toetavate mängude ideed, sh silbimängud.
Lapse lugemisoskuse toetamine läbi keskkonna, sh rääkivad seinad ja laste enda kirjutised seintel, peegelkiri, tähekujude kirjutamine õigesti või valesti, visualiseerimine koos lastega, kõnearendus, lugemise ja kirjutamise funktsionaalsus

Koolituselt plaanitakse kasutama hakata:
Tahaksin kasutada rühmas rohkem jutupliiatsit, uusi mänge, silbimänge, piltkirja
Kuna rühm koosneb muukeelsetest lastest, sain palju abi ja mõtteainet just selle teemaga seoses. Motivatsiooni ülal hoidmist, hoian tagasi “õige” õpetamisel.

Lisati veel:
Väga vajalik koolitus! Aitäh!
Hea on kuulda, mida teadusmaailm vahepeal uut avastanud on.

Lugemispesa koolitus

Tallinna Mudila lasteaed, koolitaja Anneli Laamann

Koolitusel osalejad oma tagasisides olid oma sõnul teadlikumad, kuidas edasi arendada oma rühma lugemispesa. Vaid ühes rühmas ei olnud veel lugemispesa loodud. Vaatasime hiljem koos õppealajuhatajaga rühmad läbi ja neil olid olemas vahvad ja eriilmelised lugemispesad, kus raamatud vahelduvad vastavalt kuuteemadele ja laste huvidele. Teise asjana toodi välja lugemismängud. Teema oli enamuse jaoks uus ja pakkus palju huvi. Tagasisides paluti jagada slaidiesitlust.
Aeg oli üsna napp, et põhjalikumalt ja süvitsi teemasid käsitleda, aga mingi ülevaate said nad siiski.

Laste lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas

Jõhvi lasteaiad, koolitajad Jelena Sepp ja Piret Kukk

Koolitus oli üles ehitatud teooriat elustavate praktiliste tegevustena. Osalejatele meeldisid enim tähe-ja lugemismängud, joonistades lugude jutustamine ja voltimine kõnearenduses. Koolitusel sündis mitu toredat voltimise- ja joonistamise lugu. Suure lustiga mängiti lugemismänge.
Koolitusel koostasid meeskonnad lugemispesa projekti. Selgus, et päris mitmes lasteaias lugemispesa puudub. Koolitus innustas neid seda looma.
Hinne 5, kümnest kümme andsid hinde "väga hea"!
Teemad, mis osalejatele väga meeldisid:
Tähe-ja lugemismängud, voltimine kõnearengus, jutustamine koos joonistamisega
Hinnati Lugemispesa tähtsust.
Kommentaare:
Suur tänu meeldejääva ja huvitava koolituse eest!
Väga oluline on kõik see, mida koolitajatena pakute ja annate võimaluse praktiliselt läbi teha!

Projektõpe „Igaüks teeb omamoodi kunsti“

Kostivere Lasteaed, koolitaja Jaanika Monroc
Enim huvi pakkuvate teemadena olid ära toodud: pildiraamatud, nende kasutamine õppetöös, erinevad kunstitegevused, erinevad mõtted ja ideid projekti läbi viimiseks, kuidas alustada projektõppega, inspireerivad näited raamatutest, erinevate kunstiliikide kasutamine õppetegevuses, abstraktne kunst lastega

Koolitusel õpitust sooviti hakata kasutama: jagada ka teistega huvitavaid ideid, pildiraamatuid-lastekirjandust õppetegevuse läbi viimisel, H. Tullet kunstitegevused, erinevad loovmängud, koolitusel tehtud kunstitöid
Soovitused edaspidisteks koolitusteks: muusika projektõppe koolitus, rohkem praktilisi tegevusi, pildiraamatute ettelugemise ja õppetöös kasutamise koolitust

Lasteaialaste lugema ja kirjutama õpetamine

Padise lasteaed, koolitaja Jelena Sepp
Õpetajate tagasiside: Osalesime terve meeskonnaga 1. oktoobril „Lasteaialaste lugema ja kirjutama õpetamine“ koolitusel, kus meie lektoriks oli Jelena Sepp (kummardus talle info ja inspiratsiooni eest!). Olime loomulikult kuulnud lugemispesadest ja meil omalgi oli midagi sarnast rühmas olemas, aga mitte päris lugemispesa nime vääriline.

Lõbusalt lahedaks lugejaks

Tartu Kivikese lasteaed, koolitaja Kaja Kivisikk

Koolitust saab edukalt teha ka õues. Ja seda ilma ühegi tehnilise vidinata. Tartu Kivikese lasteaia töötajad muutusid lõunapausi ajal lustakateks lasteks, kes innuga õues ringi jooksid ning uusi mänge õppisid. Koolitus toimus läbi praktiliste tegevuste (mängude).  Noppeid tagasisidelehtedelt:
•    Koolitus oli hoogne ja haarav
•    Jätkata samas vaimus. Oli meeldiv ja innustav!
•    Praktilisi näiteid põnevatest lugemisnippidest võiks veel olla.
•    Tänan kiire ja informatiivse koolituse eest
•    Jätka samal teemal. Suurepärane!
•    Koolitus toimus positiivses võtmes ja oli huvitav. Aitäh!
•    Konkreetne, asjalik, vajalik
•    väga tore ja asjatundlik õpetaja
•    ootan jätkukoolitust
Ka endal oli põnev uus väljakutse vastu võtta. Aeg möödus imeruttu (kuigi ettevalmistus oli tavapärasest pikem). Üldreeglina hinnati koolitust hindega Väga hea (18), hea andis hindeks 2 inimest. Samad numbrid ka koolituse sisu kohta.

Lapse kõne-eelne komminkatsiooni esimeste sõnadeni, sõnadest lauseteni

Tarvastu Lasteaed, koolitaja Saima Salomon

Koolitust hinnati väga heaks. Enam huvi äratasid mängud, praktilised tegevused, teemadest mitteverbaalsed suhtlusvahendid ja nende koosmõju ning imikuiga. Ettepanekud järgmiste koolituste jaoks: põhjalikumalt tahaks teada väikelapse kõne arengust; kõnearengu hilinemine.

Koolitusel õpitust hakkan oma töös kasutama suu- ja keelemänge, puhumistehnikaid.
Kiidan soovitatud õppematerjale.
Peegli kasutamine!