MEIE MISSIOON

Eesti Lugemisühing toetab igas vanuses, erineva tausta, võimaluste ja erivajadustega
lugejate ja kirjutajate kirjaoskuse kujunemist ja arengut, lugemis ja kirjutamisrõõmu,
arvestades ühiskonna muutuvaid vajadusi.

MEIE VISIOON

 • Eesti haridusasutustes toimitakse kooskõlas nüüdisaegse õpikäsituse parimate teadmiste ja praktikatega.

 • Kõigil lastel on
  olenemata nende rahvusest, taustast või erivajadusest võimalik omandada hea
  kirjaoskus vastavalt tema võimetele, eripärale, huvidele.

 • Igas vanuses õppijad oskavad ja naudivad lugemist ning kirjutamist erinevates
  keskkondades – paberi(l) ja pliiatsiga või digivahendites.

 • Eesti lugejad on allikakriitilised ja pädevad tehisintellekti kasutajad.

 • Lugemisühing on haridusasutustele hea partner hoides lugemiskultuuri, pakkudes häid
  materjale, koolitusi ja uuenduslikke programme.

 • Lugemisühing on ühiskonnas nähtav ja
  tunnustatud organisatsioon, kellel on selge mõju kirjaoskusele Eestis.

 • Lugemisühingul on kestlik organisatsioon aktiivse liikmeskonnaga, tugeva
  juhtmeeskonnaga ning arvuka järelkasvuga.

EESTI LUGEMISÜHING

 Asutatud 1992. a 

90 liiget

Kuulume Rahvusvahelisse Kirjaoskusühingusse (International Literacy Association/ILA) ja

Euroopa Kirjaoskusühingute Föderatsiooni (Federation of European Literacy Associations FELA)

Ühendame erinevate elualade inimesi, kes väärtustavad lugemiskultuuri.

Suurem osa meist tegeleb oma kutsetöös lugemise-kirjutamise (kirjaoskuse) õpetamise, arendamise ja uurimisega.

Lähtume oma töös Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest, üldtunnustatud humaansetest ja eetilistest põhimõtetest.

Vabaühenduste Liidu liikmena järgime vabaühenduste  eetikakoodeksit.