Lugemisühingu aastakonverents oli 2023. aastal eestikeelsele haridusele ülemineku teemal

Lugemisühingu aastakonverentsidel tegeleme aktuaalsete teemadega. Eesti riigis on otsustatud, et üleminek eestikeelsele haridusele algab Eesti lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal (loe lähemalt haridusministeeriumi kodulehelt - (https://www.hm.ee/uleminek)

Sellel päevakajalisel teemal arutleti 16. juunil Eesti Lugemisühingu ja Maardu haridusasutuste 130 osalejaga ühiskonverentsil „Üleminek eestikeelsele õppele“.

Konverentsi peaesinejateks olid Tallinna Ülikooli doktorid Andra Kütt ja Merilin Aruvee. Andra on keeleteaduse doktor ja lastekeele uurija. Ta on kaitsnud doktoritöö teemal „5−8-aastaste eesti laste keeleline areng ja selle seos keelelise kasvukeskkonnaga“. Merilin Aruvee on emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor, kes õpetab emakeele didaktikat ja juhendab eesti keele õpetaja praktikaid. Samuti õpetab ta bakalaureuseastmes eesti keele kirjalikku väljendusoskust. Tema doktoritöö teemaks oli „Tekstikeskne aine- ja keeleõpetus: teoreetiline raamistik ja praktilised soovitused“.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkonna peaspetsialist Maire Kebbinau andis põneva ülevaate lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õpe) kogemusest Eestis. Meil on LAK-õpet kasutatud alates aastast 2000, loe lähemalt keelekümblusest SIIT.

Plenaarettekannetele järgnesid põnevad töötoad praktikutelt, kus fookuses just eestikeelsele õppele üleminek - võtted, mängud, metoodilised ideed.

Lugemisühingul on käimas arenguhüpet ettevalmistav projekt, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Aastakonverents pakkus suurepärase võimaluse tutvustada laiemas ringis ühingu missiooni ja visiooni värskendatud sõnastust ja koguda liikmetelt strateegiaprotsessi täiendavat sisendit. Tutvustati seni tehtut ja soovijatel oli võimalus anda märku, millistes valdkondades nad ühingus ennast tegutsemas näevad. Päeva lõpus tegi arenguekspert Ivika Nõgel kuuldust kokkuvõtte. Ühingu strateegiline tegevuskava kolmeks aastaks valmib käesoleva aasta juuliks.

Õpetajate Leht kirjutas konverentsist 22. juunil - https://opleht.ee/2023/06/eesti-keele-omaksvotmine-maardus/ (vaata artiklist ka vestlusringi videot!)

Osalejate tagasiside konverentsile oli väga hea. See innustab Eesti Lugemisühingut korraldama uusi temaatilisi ja Eesti hariduselu jaoks olulisi arutelusid. Aitäh kõikidele osavõtjatele!

Kohtumiseni järgmisel aastal!

Foto: Liina Velner