Lapse kõne-eelne kommunikatsioon esimeste sõnadeni.

Sõnadest lauseteni

See on koolitus Sulle, lasteaiaõpetaja, abiõpetaja, assistent, lapsehoidja, lapsevanem

Eesmärgid: Koolitusel käsitletakse suhtlemise ja kõne arengut ning söömisoskuste arengu mõju kõne arengule (vanuses 0-2 eluaastat). Antakse ülevaade lapse
kõne arengu etappidest ja lapse kõne arendamise olulisusest. 

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

  • teab lapse kõne arengu etappe
  • teab võtteid lapse kõnelise aktiivsuse toetamiseks
  • oskab õpitut praktiliselt rakendada
  • mõistab koostöö vajalikkust lapse arendamisel

Õppe sisu:

  • (õpi)kasvukeskkonna loomine;
  • söömisoskuste areng
  • varajased imiteerimisoskused
  • interaktsiooni ja keeleliste oskuste arendamie
  • kommunikatsiooni toetamine läbi mängu
  • praktilised harjutused

Õppemeetodid: Õppeprotsessi alguses kasutatakse õppemeetodeid mis aitavad osalejal häälestuda õppimisele (eelteadmiste esiletoomine).Koolituse käigus
kombineeritakse erinevaid täiskasvanukoolitusele suunatud meetodid - kasutatakse ajurünnakut, loengut, rühmatööd, arutelu.
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi, neist 3 auditoorset tööd ja 1 tund praktikumi
Õppekeskkond ja -vahendid: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivas õpperuumis, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga (esitlustehnikaga) ja vastab
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Optimaalne osavõtjate arv 10-20

Õppematerjalid Õppematerjalide koostamisel on kasutataud erialapõhist kirjandust M. Padrik; M. Hallap „Lapse kõne arendamine“ Tartu Ülikoooli Kirjastus
2008; Toimetanud M.Padrik, M. Hallap „Kommunikastioonipuuded lastel ja täiskasvanutel:märkamine, hindamine ja teraapia“ Tartu Ülikooli Kirjastus 2016. S.Ward „Terane laps“, Varrak 2009 
Praktilise osa läbiviimisel tuginetakse I.Adams, V.Stuck, M.TillmannsKarus „Hopsadi-huu, võimlemas on suu“raamatule 2016 ning kirjastus pildivaramu komplektile „ Suu- ja keelemängud lastele“ Novapinus

Õppe lõpetamise tingimused: aktiivne osalemine arutelus, praktilise osa läbitegemine

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend

Koolitaja: Saima Salomon TÜ eripedagoogika- logopeedia õppesuuna diplom (võrdsustatud magistrikraadiga)
Kliiniline logopeed, tase 8

Õppekava kinnitamise aeg 2020