Kirjaoskuse areng ja seda toetav õppekeskkond alushariduses

See on koolitus Sulle, lasteaiaõpetaja (ka muusika- ja liikumisõpetaja), assistent, abiõpetaja, lasteaia juht!

Õppekava

Eesmärk: anda teadmisi kirjaoskust toetavast õpikeskkonnast ning soovitusi Lugemispesa loomiseks/ edasiarendamiseks/ sisustamiseks.

 • Tutvustada kujuneva kirjaoskuse ideed ja sellest lähtuvaid pedagoogilisi praktikaid
 • Tutvustada kirjaoskust toetavaid mänge ja tegevusi – nii laste iseseisvaid tegevusi kui õpetaja juhendatud tegevusi.
 • Tutvustada ja läbi mängida erinevaid kirjaoskust toetavaid mänge

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • mõistab õpikeskkonna rolli kirjaoskuse kujunemisel
 • oskab luua kirjaoskust toetava õpikeskkonna, nt kujundada/ täiendada Lugemispesa oma rühmaruumis ja kogu lasteaias
 • tunneb tänapäevaseid ja mängulisi meetodeid lapse kirjaoskuse arengu toetamisel
 • oskab planeerida ja juhtida kirjaoskust arendavaid õppe- ja kasvatustegevusi ja mänge
 • on valmis kasutama erinevaid võimalusi kirjaoskuse nähtavaks tegemiseks/ pedagoogiliseks dokumenteerimiseks.

Õppe sisu:

Iseseisev töö kirjandusega

 • Kirjaoskust toetav õpikeskkond, Lugemispesa loomine/ täiendamine/ sisustamine rühmas.
 • Kujunev kirjaoskus – mis see on ja kuidas see areneb?
 • Erinevad raamatud ja mängud kujuneva kirjaoskuse toetamiseks– läbimängimine ja refleksioon
 • Kirjaoskuse pedagoogiline dokumenteerimine
 • Koostöö lapsevanematega ja kirjaoskuse alane nõustamine

Iseseisev töö – oma rühmaruumi analüüs ja selle kokkuvõte vabalt valitud vormis (kirjalikult, plakatina, videona vms), analüüs ja selle kokkuvõte vabalt valitud vormis (kirjalikult, plakatina, videona vms), majasisese koolituse puhul on soovitav teha seda rühmatöödena, milles osaleb kogu konkreetse rühma meeskond (sh abiõpetaja/ assistent/ õpetaja abi ja ka tugiõpetajad, kui nad rühmas on).

Õppemeetodid: Teoreetiline osa on lõimitud mängulise aktiivõppega, õppemeetodid on õppijakesksed – mängud ja nende didaktiliste aspektide refleksioon, rühma- ja paaristööd. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine.Õppemaht: 6 akadeemilist tundi, neist 3 auditoorset ja 3 iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja -vahendid: Õpe toimub aktiivset liikumist võimaldavates koolitusruumides. Vajalik suur pabertahvel ja markerid, kirjutamisvahendid

Optimaalne osavõtjate arv 15-25

Õppematerjalid (digi)raamat kirjaoskust toetavast keskkonnast

Õppe lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppes; iseseisva (rühma)töö esitamine

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend

Koolitaja: Maria Jürimäe on lugemisühingu kauaaegne liige ja ka pikaaegne juhatuse, teadusmagistri kraad (MA) teemal „Foneemiteadlikkuse roll eesti laste lugema õppimisel“, täiskasvanute koolitamise kogemus üle 25 aasta, valdkonnas tegutsemise kogemus üle 30 aasta (juba gümnaasiumi kõrvalt juhendasin mudilasringi koolieelikutele, kus tegelesime ka kirjaoskuse aluste avastamisega mängu kaudu).

Maria Jürimäe toimetas kirjaoskust toetava keskkonna raamatut, mis nüüd on avaldatud juba mitmes keeles, mitmete (digi)lugemismängude, nt sõnapusle ja silbimängu autor.

Õppekava kinnitamise aeg 2023