Lugema-kirjutama õppimine ja õpetamine eelkoolieas.

Kirjaoskust toetav õpikeskkond ja lugemispesa.

See on koolitus Sulle, lasteaiaõpetaja, assistent, abiõpetaja!

Õppekava

Eesmärk: Anda osalejatele võimalus praktiliselt tutvuda erinevate lugema ja kirjutama õpetamise meetoditega – praktikas korduvalt testitud ja edu toonud tegevused ja mängud. 

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

  • on teadlik kirjaoskust toetava õpikeskkonna olulistest tunnustest
  • on motiveeritud kirjaoskust toetava õpikeskkonna loomisest
  • kirjeldab kirjaoskuskeskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid
  • praktiseerib ja rakendab erinevaid individuaal- ja rühmatöö tehnikaid lugema- ja kirjutama õpetamise valdkonnas eelkoolieas
  • on teadlik raamatute kasutamise võimalustest õppe- ja kasvatustöös; rakendab mängulist lugema ja kirjutama õpetamist
  • oskab luua kirjaoskust toetava õpikeskkonna, nt kujundada/ täiendada Lugemispesa oma rühmaruumis ja kogu lasteaias.

Õppe sisu:

  • Lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine eelkoolieas;
  • õpikeskkonna loomine; eakohased tegevused, mis arendavad lugemis – ja kirjaoskust nooremas eas;
  • mänguline õpe (lugemismängud)
  • Iseseisev töö kirjandusega (Kirjaoskust toetava keskkonna käsiraamat)

Õppemeetodid: miniloengud, arutelud, grupitööd, kogemuste vahetus. Kasutatakse aktiivõpet, materjali illustreeritakse rohkete näidetega, rakendatakse erinevaid loovustehnikaid ja praktilisi ülesandeid, mis aitavad materjali omandada.
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi, neist 3 auditoorset ja 1 iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja -vahendid: Õpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides.  Kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal ning PowerPoint esitlusena

Optimaalne osavõtjate arv 15-25

Õppematerjalid on koostatud individuaal-ja rühmatööde läbiviimiseks, tuginetakse koolitaja A. Laamanni magistritööle „Kirjaoskust toetav õpikeskkond“ (tallinna Ülikool 2014) kogumikule „Mängides lugema“ (ILO 2008) ja õppemängude kogumikku „ Tähemängud“ (Koolibri 2014) ja (digi)raamatule kirjaoskust toetavast keskkonnast

Õppe lõpetamise tingimused: Osalemine rühmatöös, individuaalne tagasiside koolitusel läbitehtust

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend

Koolitaja: Anneli Laamann (MA) on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste magistrantuuri 2014. 1990 – 2017 a töötas lasteaiaõpetajana ja alates 2017 a töötab lasteaia juhina. Anneli on Eesti Lugemisühingu liige aastast 2005 ning samast aastast ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. Anneli koolituste teemad on lugemismängud, Lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine koolieelses eas, töö pildiraamatuga. Anneli on välja andnud metoodilisi materjale: kogumik „Mängides lugema (esmatrükk 2008, ILO), tähemängude kogumik „Tähemängud“ (Koolibri, 2014). Osaleb Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulub 3MR projektimeeskonda ning on üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osales Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

Õppekava kinnitamise aeg 2023