Page 4 - Õpsik nr 9 - MAI 2017
P. 4

2 4    Mai 2017

        PANEELETTEKANdEd                      TööTOAd


      LUGEMISPESA MÄNGUALA jA

      KÄSITööTUNNId


      Konverentsi peaettekanded ühendavad

      käsitöö ja kirjaoskuse õpetamise motiivid.

      Rita Assor lõpetas Eesti Kunstiakadeemia tekstiilikunsti eriala ma-
      gistritööga „Lugemispesa mänguala AAS“. Mänguala sisaldab ruu-
      mieraldajat ehk sirmi, millega on ühendatud meeleoluvalgusti ja
      helilahendus. Lisaks kuuluvad komplekti jutuvestja istetumba, diiva-
      nipadjad ja tekstiilist mänguasjad. Selline mänguala on kavandatud
      lugemis- ja mängukeskkonna loomiseks nii eelkooliealiste laste õp-
      peasutustes, lasteaedades, mängunurgana kohvikutes kui ka muuseu-
      mides jm. Projekti sihtrühmaks on lapsed vanuses 3-7 aastat. Lugemiskoer Fjodor
      Seni on see mänguala rikastanud Eesti Rahvusvahelise Kooli laste elu.
                                    LUGEMISKOER – õPPIMIST SOOdUSTAVA KESKKONNA LOOjA
      Inga Veskimägi on Peetri Lasteaed-Põhikooli käsitöö ja kodunduse
      õpetaja. Tema magistritöö esitas rea huvitavaid näiteid selle kohta,  aNdra Kütt,           Töötoas arutame, kes on lugemiskoer; millised on
      kuidas käsitöö ja kodunduse tundides lugemis- ja kirjutamisoskust  Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant, Keeleilu Erahuvi- erinevad lugemiskoera kaasamise viisid, toome näi-
      edendada ja teistpidi – kirjaoskuse kaudu ainet teadlikumalt oman- kooli asutaja ja juhendaja     teid Keeleilu Erahuvikooli lugemisringist.
      dada. Selle tööga on kasulik tutvuda igal klassi-, käsitöö ja kodundu- KatI erNIts,          Kõne alla tuleb kirjandus loodusest. Töötoa osaks on
      se, aga ka keeleõpetajal ja mistahes muul pedagoogil. Tegevused on  Eesti Kennelliidu atesteeritud koerte koolitaja, teraapia-ja lugemine lugemiskoer Fjodorile
      praktikas proovitud ja väga elulised.            lugemiskoerajuht              Lugemiskoer Fjodor on läbinud teraapiakoera eksa-
                                                          mi, tööstaaž lugemiskoerana kolm aastat.
                                    Milline roll on lugemiskoeral laste keeleõppes? Kui- Täiendav info: http://www.koertekoolitus.eu/et/mi-
                                    das saab koeraga lugemistundi siduda erinevate tee- nust/lugemiskoer-fjodor/ ja http://www.keeleilu.ee/
      ESIMENE MULGI AABITS KÜPSES KAUA              made ja tegevustega?            lugemiskoer-fjodor/

                                    KIRjAOSKUST TOETAV õPIKESKKONd LASTEAIAS
                     Alli Laande: „Olen tegelenud
                     mulgi keele ja kultuuriga juba  aNNelI laaMaNN,             vastused saada. Töötoa lektor on teinud magistritöö
                     mitukümmend aastat. Juhen-  Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor    teemal “Kirjaoskust toetav keskkond” (TLÜ 2014)
                     dasin 15 aastat folkloorirühma                      ning uurinud eesti lasteaedade õpikeskkondi kirja-
                     Allikas, mille etteasted olid kõik  Milline on keskkonna roll lapse arengul? Uuenenud oskust toetavast aspektist, tuginedes rahvusvahelisele
                     murdekeeles. Lapsepõlves tädi ja  õpikäsituse seisukohalt õpetaja loob keskkonna, kus õpikeskkonna hindamise mõõdikule ELLCO (Ear-
                     ema käest kuuldud keel oli mulle  õppimine saab toimuda. Milline on keskkond, mis ly Language and Literacy Enviroment). Töötuba on
                     väga armas ja omane. Kuna leid- soodustab lapse kirjaoskuse arengut? Millised on praktiline ning annab ideid ja mõtteid, mida oma
                     sin, et kodudes räägitakse laste- need tegurid, mis ajendavad väikelast uurima tähti õpikeskkonnas saaks kohe muuta, et toetada laste
                     ga mulgi keeles järjest vähem ja  ja teksti, matkima kirjutamist ning tundma huvi raa- kirjaoskuse arengut eelkoolieas.
                     see kaunis ja rikas pärandus võib  matute vastu? Neile küsimustele on võimalik töötoas
                     kaduma minna, hakkasin tead-
                     likult tegema projekte lastele, et  ENESEVÄLjENdUSE ARENdAMINE LÄBI ERINEVATE OSAOSKUSTE
                     veel ära kasutada oskajaid mem- aNu päIt, tIIu KIveste,         Näitame laste täidetud muinasjutumappe.
                     mesid õpetamaks mulgi keelt.  Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli klassiõpetajad Tutvustame ka 2. klassi muinasjutumappi, kui tegime
                     Kuna mulgi keelt kõnelevad iga-                      muinasjutust ühiselt luuletuse.
                     päevaselt külades vanemad ini- Tutvustame, kuidas õpetada lapsi 1. klassis jutustama Praktilise tööna tegeleme teksti sõnavaralise muut-
                     mesed, siis oli vaja hakata seda  läbi muinasjuttude kuulamise, lugemise ja kirjutami- misega (teksti sisu jääb samaks) läbi erinevate sõna-
                     kirja panema ja koostama lastele  se. Räägime, kuidas valmisid meie muinasjutumapid varaga seotud ülesannete. Muutmine hõlmab tegusõ-
                     õppematerjale. Mulgi keele ja  ja kuidas jõudsime ühisjutustamiseni.   nu, omadussõnu, väljendeid ja võrdlusi.
      kultuuri kaitsmine ning arendamine on ka Mulgi Kultuuri Instituudi
      (MKI) üks põhieesmärke. Kuulun MKI ridadesse viimased 15 aastat.
      Kümne aasta jooksul olen koostanud kaks „Mulgi Märdi tüüvihku“  MÄNGUd, MIS TOETAVAd LUGEMA õPPIMIST: HÄÄLIKUST SõNANI
      erinevatele kooliastmetele ja „Kõnelemisraamatu“ täiskasvanud huvi- JeleNa sepp,            toetada looma õppematerjale, mis muudaksid
      listele. Töörühmaga koos panime kokku ka praktilise mulgi sõnastiku,  koolitaja            lugemistegevused lapsele huvitavaks. Töötoas osale-
      milles on üle nelja tuhande sõna ja nüüd paneme kokku „Mulgi suurt                   nu oskab luua ja kohandada õppemänge arvestades
      sõnaraamatut“, milles peaks olema ligi 12 000 sõna. Nelja inimese koos- Töötoa eesmärk on anda huvilistele võimalus saa- lapse individuaalsusega.  Jagatakse juhiseid, kuidas
      töös andsime välja „Mulgi laste mängu- ja lauluvihu“. Tegeleme ka prak- da uusi teadmisi ja oskusi selleks, et õpetada last mängu luua ja ette valmistada ning pakutakse erine-
      tilise mulgi keele õpetamisega. Alustame lasteaedades keelepesadega ja  lugema ja tõsta tema lugemishuvi. Anda ideid ja vaid varieerimisideid.
      toimib ka õpetajate õpe, mida on läbi viidud juba neli aastat. Juba 21
      aastat on lasteaialapsed osa saanud Mulgimaa laste folklooripäevast, kus
      laulame ja mängime mulgi keeles.              ERILINE õPPIjA, ERILINE LUGEjA
      Aabitsat hakkasime tegema, tundes selle vajadust. Meil olid olemas töö-
      vihikud, laulu- ja mänguvihik, aga puudus algastme õpperaamat, mis  KadI luKaNeNoK,
      oleks huvitav ja lastepärane. Aabitsa projekti toetas rahaliselt Kultuuri- logopeed, koolitaja     Sügavuti käsitleme lugemisoskust ja -raskust. Heida-
      ministeeriumi Mulgimaa kultuuriprogramm ja eestvedajaks oli Mulgi  Erilise õppija, erilise lugeja töötoa idee on inspi- me valgust ja arutleme loetu mõistmise arendamise
      Kultuuri Instituut.“                    reeritud käesoleva konverentsi paneeldiskussioo- teemadel, tähelepanufookuses on autismiga õpila-
      Kristi Ilves: „Olen mulgi asjadega tegelenud juba 2005. aastast, mil mi- ni teemast, mis keskendub õpiabile ja selle kätte- sed ja võimalused nende loetu mõistmist arendada.
      nust sai Vikerraadios mulgikeelsete uudiste toimetaja ja diktor. Murde- saadavusele. Oma töötoas arendame seda teemat  Laiuti läheme erivajaduste teemadega, võttes vaatluse
      keele omandasin lapsepõlvekodus ning ka minu bakalaureuse- ja ma- edasi, liigume sügavuti ja laiuti lugemisoskuse ja  alla aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning vaimupuudega
      gistritöö on selleteemalised.                hariduslike erivajaduste teemadel. Töötoas käsitle- seotud inimeste võimalused sotsiaalmeedia tõhusaks
      Raadiouudistele on tänaseks lisandunud Tarvastu ja Tõrva murdering,  me eripedagoogika aktuaalseid teemasid TLÜ eri- kasutamiseks. Kõikides ettekannetes arutletakse ning
      mida juhendan, mulgi keele ja kultuuri õpetajate koolitus, mida koor- pedagoogika lõputööde uurimustulemuste kaudu.   antakse soovitusi igapäevaseks praktiliseks tööks.
      dineerin. 2008. aastast alates toimetan mulgikeelset ajalehte Üitsainus
      Mulgimaa. Olen koostanud kaks mulgi keele töövihikut, toimetanud  PRAKTILISEd TEGEVUSEd LUGEMISPESAS
      erinevaid mulgikeelseid raamatuid ja trükiseid. Osalen mulgi sõnaraa-
      matu töörühmas ja tänavu toimetan mulgikeelset Tähekest. Aabitsapro- KaJa KIvIsIKK,
      jekt oli põnev väljakutse ja võimalus teha päris algusest lõpuni koostöös  Tartu Descartes’ Kooli klassiõpetaja Lugemispesa on muutunud kohaks, kus lapsed ISE
      teise autori ja kunstnikuga raamat, mis tutvustaks lastele mulgi keelt.                 tegutsevad, tundides õpitut kinnistavad, oma loovust
      Teeme erinevaid projekte sageli koos Alli Laandega, sest üks meist kõ- Mis on Lugemispesa ja mida seal teha? Millist kasu arendavad ning sotsiaalseid oskusi täiustavad. Ühe-
      neleb Karksi ja teine Tarvastu murrakut ja nii ei jää käsitlus ühekülgseks.  saavad sellest lapsed ja õpetaja? Kuidas aidata tunnis sõnaga - Lugemispesa on koht, kus on HEA OLLA.
      Aabits on Mulgi Kultuuri Instituudil juba ammu plaanis olnud, kuid eri- õpitud keelereegleid mänguliselt kinnistada? Milli- Kutsun töötuppa õpetajaid, kes on valmis oma klassi-
      nevatel põhjustel nägi ilmavalgust alles 2016. aasta sügisel.” seid arendavaid mänge võiks suunata lapsi mängima? ga tavapärasest pisut erinevaid õpiülesandeid lahen-
                                    Neile ja paljudele teistele küsimustele loodan koos dama ning kes ei karda katsetada. Omalt poolt loo-
      Töötoas kõneleme mulgi keelest ja selle praegusest olukorrast, tutvusta- osalejatega vastuse leida. Omalt poolt pakun isiklik- dan seal kohata õpetajaid, kes on nõus ka ise mõnd
      me aabitsat ning muid materjale, mis meil on keeleõppe jaoks olemas.  ke kogemusi ning laste peal läbiproovitud mängulisi toredat töövõtet teistega jagama. Osalema on ooda-
      Huvilised saavad jõudu proovida ka praktiliste keeleharjutustega. tegevusi. Just nende tegevuste kaudu saame lahti nii tud eelkõige õpetajad, kes soovivad mõned tegevused
                                    tüütust kordamisest kui hirmust ebaõnnestuda.  ise kohapeal läbi proovida.
   1   2   3   4