Page 2 - Õpsik nr 9 - MAI 2017
P. 2

2    Mai 2017        KOLM KÜSIMUST                         FOORUM


                                      õPIABI – KELLE MURE… ?


             MeelI paNdIs
             auliige
                                           Mare Müürsepp
                                           uhatuse liige,
      KUIdAS SELLE ÜHINGUNI jõUdSId?                      klassiõpetaja
      Minu elus on ikka häid juhuseid. 1994. a tegin Olev Musta juhenda- Käesoleva 2017. a alguses on ilmu-
      misel lõputööd psühholoogias lugemisuuringu teemal (praeguse PIR- nud uuringukeskuse Centar töö
      LS uuringu eelkäija) ja tema soovitas üles otsida Aira Lepiku, EstRA   „Haridusliku erivajadusega õpi-
      juhatuse esinaise, kellel pidi olema teemakohast kirjandust. Sain ja tööta- laste kaasava hariduskorralduse
      sin läbi suure spordikoti täie.                uuring“. Suure hulga eri huvigrup-
      Sellele järgnes elu esimene välisreis Rahvusvahelise Lugemisühingu  pide küsitlusel tehti järeldused:
      (www.literacyworldwide.org )                 • eripedagooge on liiga vähe;
      konverentsile Prahas 1996. a ja järgmisel aastal USAsse Lugemisühingu  • oleks vaja abiõpetajaid;
      juhtimiskonverentsile juba EstRA sekretärina. No ja nii võttis ühing sõr- • õpetajatele tuleks korraldada
      me, käe, jalad ja suure osa sellest, mis peas – nüüd juba rohkem kui ka- täiendkoolitusi;
      hekümneks aastaks. Praegu auliikmena õhetan rahulolust selle pärast, et  • õpiabi rahastus peaks olema
      Eesti Lugemisühing areneb ja teeb suuri ning häid asju, sest juhtimine on  paindlikum;
      heades kätes ja liikmed on entusiastid.            • klassi suuruse piirmäärast tuleb
                                     kinni pidada, et tagada lastele soo-
                                     dus suhtluskeskkond;
      MIKS OLEd ENd SIdUNUd SELLE ÜHINGUGA?
                                     • erivajaduste määramise ja klas-
      Huvitav on olnud nii erialaselt kui isiklikult. Ühinesin ühinguga olles  sifitseerimise küsimus tuleks üle
      koolis logopeed ja sain suurt tuge ühingu teaduskirjandusest ja prakti- vaadata.
      listest nõuannetest, aga veel suuremat tuge kontaktidest mõttekaaslaste- Praktikule – õpetajale ja eripeda-
      ga kogu maailmast. Paljud neist on sõbrasuheteks arenenud.  googile – on need kitsaskohad pa-
      Ülikoolis töötades ja koostöös Katrin Poom-Valickisega ja Rahvusvahe- raku tuttavad.
      lise Lugemisühingu-Sorose projekti Lugemine ja Kirjutamine Iseseisva  Eesti Lugemisühingusse koon-
      Mõtleja Kujunemiseks toel said hoogu iga-aastased konverentsid ja tek- dunud pedagoogid teadvustavad
      kisid uued projektid (Raamat Lapselt Lapsele, Lugeda on Mõnus).  teravalt koolis ilmnevaid õppimi-
      Sai selgeks, et projektid on need, mis haaravad kaasa uusi inimesi ja an- sega seotud probleeme. Lugemi-
      navad võimaluse uutele ja tulevastele juhtidele (Mare Müürsepp, Kadi  sühingu selleaastane küsitlus oli
      Lukanenok, Maili Liinev, Heli Prii, Anu Ratasep, Maria Jürimäe jne). suunatud sellele, et otsida lahen- Wimbergi luuletus kirjatehnika harjutusena
      Juhatuse esinaisena oli mul kaks salaeesmärki – et minu ametiaja lõ- dusi. Ühingu 15. juunil 2017. a kõiki vajadusi“. Ka I–II kooliast- Õpiabi rakendamises on rohkem
      puks oleks liikmeid vähemalt sada (täidetud) ja et kõigil Euroopa Luge- peetava aastakonverentsi panee- mes domineerib samasisuline väi- vaja lähtuda individuaalsusest,
      misühingu konverentsidel osaleks Eestist ka vähemalt üks tegevõpetaja  lettekanne keskendubki õpiabi de, kuid III kooliastmes osutavad leiavad vastajad. Paljud olukorrad
      (täidetud). Olen endiselt siiralt veendunud, et meil on, mida õppida, aga  kättesaadavusele. Küsitlus, mille 43% vastuseid sellele, et õpiabi lahendatakse sellega, et kas lapsel
      meil on ka, mida jagada ja seda just õpetajate igapäevatööst ja vahen- tulemusi allpool tutvustatakse, on selles vanuses õpilastele enam ei on „paberid“ või mitte, kuid see
      dite ja võimaluste leidmise oskusest (vaadake „Lugemismänge“, mis on  otseselt seotud aastakonverentsi korraldata. Piisavalt õpiabi saab pole lahendus.
      koostatud tänu õpetajate loovusele).             fookusega ja konverentsil käsitle- põhikooli lõpuastmes õpilane 8% Kordub mõte, et lasteaias ja koo-
                                     misele tulevate teemadega.  vastajate meelest. Kutsekoolis on lis on kriitiline puudus õpiabi
      MIS ON SINU jAOKS OLNUd EREdAMAd HETKEd ÜHINGU TEGEMISTES?                 see protsent veel väiksem.  spetsialistidest. Abi vajavate laste
                                     Ühingu liikmed ja teised huvili- Tundub, et tegu on müütilise et- arvu nähakse suurenevat. Muidugi
      Neid ei anna kokku lugeda.                  sed said hinnata, milline on õpiabi tekujutusega selles mõttes, et kui suureneb see ka selle arvelt, et kui
      Iga-aastased konverentsid ja osalejate jagamis- ja saamisrõõm. olukord asutustes, millega nad kooli algul õpiabi veel saabki, lasteaias on abi jäänud saamata, on
      Projektid alates esimesest „Raamat lapselt lapsele“ kuni nendeni, mis  on seotud töö või muu suhte tõt- siis edasi peaks õpilane kulgema koolis toimetulek seda vaevalisem.
      osalejate entusiasmist kestavad juba kaugelt üle kümne aasta (Lugemis- tu (vastusevariandid: iga õppija juba vahvasti omal jõul. Samas
      pesa, Lugeda on mõnus, Koolid, kus lugemine loeb),      saab kohapeal piisavalt abi; toimib on õpiedukuse ja koolisuhtumise Erivajadusega lapsi saab
      Ühisüritused Soome Lugemisühinguga, rahvusvahelised projektid ja  õpiabi süsteem, kuid see ei kata uurimused ju näidanud, et ras- tavarühma/-klassi kaasata ja neid
      üritused.                           kõiki vajadusi; selgitatakse õpiabi keks hakkab minema paljudel  õpetada vaid siis, kui suurenda-
      Üle kümne aasta Eesti esindamine Rahvusvahelise Lugemisühingu  vajadus, kuid abi saamiseks peab 5.–6. klassis – aga siis jäävad pal- takse logopeedide, eripedagoogide
      Euroopa Arenduskomitees ja selle juhtimine 2010-2014, mis tähendas  õppija käima mujal jne). Pakuti jud lapsed just nimelt ilma toeta.  ja psühholoogide arvu haridusasu-
      suurt vabatahtlikku koormust ja pingelisi arutelusid, aga ka erinevate  ka, mida toob tulevik, kui asjad Klassiõpetaja eriala lõpetanud on tustes. Tugisüsteemita, jättes kõik
      kultuuride õppimist ja palju väga häid sõpru.         jäävad nii, nagu praegu on. Mida saanud eripedagoogika kursusi, õpetaja õlgadele, kaasamine ei toi-
      Osalus Rahvusvahelise Lugemisühingu konverentsidel USAs, kus suu- iga vastaja ise teha saaks, et õpiabi mille maht on siiski ebapiisav tõ- mi. HEV koordinaatori töö peaks
      rimal osales ligi 20 000 spetsialisti ja millel avamisel esitasin tervituse  kättesaadavamaks teha? Algab ju husaks õpetajatööks. Aineõpetajad olema seotud eraldi ametikohaga,
      Euroopast alustades eesti keeles.               muutus neist inimestest, kes suu- on erivajadustega õppijast kuul- mitte vaid lisatasuga, sest tööd on
      „Lugeda on mõnus“ ja „Lugemispesa“ projekti tunnustamine Euroopa  davad muutuda.     nud veelgi vähem kui klassiõpe- koordinaatoril suures koolis küllal-
      Innovatiivse Lugemisprojekti autasuga. 2003. aastal Euroopa Lugemis-            tajad.            daselt ja õpetajana seda tööd süvitsi
      konverentsi korraldamine Eestis ja selles artiklite kogumiku koostamine  Esitame järeldused suuremate tee- Vabavastustes on esile toodud ees- teha ei saa: vaatluskaartide täitmi-
      oli mu „lapsuke“. Ma arvan, et nüüd oleks uuel põlvkonnal aeg selline  made kaupa. Tsitaadid vastustest kätt seda, et õpiabi peaks olema va- ne, ümarlaudade korraldamine,
      üritus uuesti ette võtta.                   on antud kursiivis.     jadustepõhine ja paindlik. Oluline koosolekud, tunnikülastused,
                                                    oleks koolis lisaks õpiabi tundide lapsevanemate nõustamine, kon-
      Ja ere püsiolek – mitte hetk – on minu jaoks see, et kui valdavas ena- ÕPIABI KÄTTESAADAVUS  andjale seesugune abiõpetaja, kes taktid eriarstidega…
      muses riikides sh katusorganisatsioonis Rahvusvahelises Kirjaoskus- LASTEAIAS JA ERI  käib õpetajate tundides vajadu- Ülekoormatud tugitöötaja tege-
      ühingus aktiivsus ja liikmelisus väheneb ning mõned ühingud on lau- KOOLIASTMEIS     se korral tegevusi toetamas, töö- vust saab nimetada tulekahju kus-
      sa letargiasse langenud, siis Eesti Lugemisühing on täie tervise juures          lehti ja kontrolltöid lihtsustamas tutamiseks. Järjest enam tähelepa-

      25-aastane arenev ja oma võimekust realiseeriv tegija.    Kõige paremas olukorras tundu- ja muid tugivõtteid rakendamas. nu nõuavad ka õppekeelest erine-
                                     vad vastuste põhjal olevat I koo- Sellisel õpiabi andjal võiks olla hal- va emakeelega lapsed.
                                     liastme lapsed, kuna selle astme lata näiteks 10 last ja see tegevus Haridussüsteem vajab suuremat
      LÜHIdALT EESTI LUGEMISÜHINGU AASTAST 2016           puhul on enim esindatud hinnang oleks lisaks õpiabi tundidele.  eelarvet, et palgata vajalikke spet-
                                     „iga abivajaja saab kohapeal piisa- Õpiabi tunnid võiksid 1.–3. klas- sialiste. Koolide haldajad pea-
      Ühingu koolitustegevus toimus enamasti aprillis ja mais. Maili Liinev  valt õpiabi“. Samas, kui seda saab si lastel olla tunniplaani osa, et vad aru saama abi vajalikkusest;
      andis koolitusjuhi ameti üle Jelena Sepale. Väikeste kodu-uurijate võist- väita vaid vähem kui viiendik vas- arendada õpioskusi, milles on ametlikult tuleks kohustada

      lusele „Kodumaja jutustab“ saabus 116 lapse töö, ametis oli 70 juhen- tajaist (18,42%) – siis pole seda ju vajakajäämisi. Eripedagoog peaks rohkem spetsialiste tööle võtma,
      dajat, eestvedajad Tiina Kivimäe, Eve Krais, Heli Prii. Projekti „Lugeda  sugugi palju. Eesti Vabariigi las- õppeaasta algul korduvalt külastama määrates töötajate arvu, töökohta-
      on mõnus“ 17. tegevusaastal salvestati raamatulugemist videosse, seda  tekaitseseadus kinnitab, et IGAL  rühmi ja klasse, et märgata abivaja- de struktuuri.
      korraldasid Anu Ratasep ja Hele Kriisa. Konverents „Kirjaoskus tuli- LAPSEL ON ÕIGUS HARIDUSE- jaid.
      punktis“ peeti Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis. Tavaks hakkab ku- LE, MIS ARENDAB VÄLJA LAPSE  Peetakse tarvilikuks, et eripeda- Põhiseaduse paragrahvis 37 on
      junema düsleksia teabepäev, mida seekord toimus Kadi Lukanenoki ja  VAIMSED JA KEHALISED EELDU- googi koolitusega spetsialist jälgib riik endale võtnud kohustuse teha
      Liina Velneri juhtimisel. Anneli Laamann aitas valida Lastekaitseliidu  SED NING KUJUNDAB TERVIKLI- lapsi tavalises õppetöös ja mängus, haridus igaühele kättesaadavaks
      Head Raamatut. Paljud tublid lugejad saatsid arvustusi Lugemiselamuse  KU ISIKSUSE…    kuna kõik õpetajad ei tea eriva- ja hoida hariduse andmine järele-
      rubriiki ja said selle eest tasuta uue raamatu. Koos Eesti Lastekirjanduse         jadustest piisavalt selleks, et laste valve all. Seega ei saa õigeks
      Keskusega korraldati koolitusi „Aitan lapsi kirjanduse juurde“. Rahvus- Lasteaia puhul kehtib enim väi- arenguprobleeme märgata ja kipu- pidada, et erivajadusega lapsed
      vahelist suhtlust arendasid Kadi Lukanenok ja Maria Jürimäe. Otsad  de, et „toimib õpiabi süsteem  vad hälbivat tegevust põhjendama ei saa õpiabi riiklikus süsteemis,
      tõmbas kokku Erasmus+ projekt „Meie oleme Euroopa“.      (nt logopeed), kuid see ei kata kasvatamatusega.     vaid pere peab selleks panustama
   1   2   3   4