Page 1 - Õpsik nr 9 - MAI 2017
P. 1

ÕPSIK

                                  KLASSIÕPETAJATE AJALEHT                        NR 9  Mai 2017        SAATEKS                            PÄEVATEEMA


      va konverentsi, mille teemaks on „Kirjaoskus peegeldab heaolu“.  EESTI LUGEMISÜHINGU TEGEVUSE ALGUS
      Käesolev lehenumber toetab Eesti Lugemisühingu 25. aastapäe-
      Paneelarutelu keskendub õpiabi teemale – sellest ka foorumi kirjutis.
      Nagu ikka, tutvustame põgusalt konverentsi töötubade sisu.                               have a nap“. Ma ei saanud aru, mida
      Kui 25 aastat tagasi, maikuus 1992 sain kutse lugemisühingu asuta-                           ma peaksin talle andma. Ta kordas
      miskoosolekule, olin väga rõõmus. See tähendas toonases, veel alles                          ja ikka ma ei saanud aru. Siis ta
      avanevas ühiskonnas uusi kontakte ja allikaid ning võimalust näha                           selgitas pikemalt, et oli õhtul kaua
      oma valdkonna teemasid teiste erialade silmadega.                                   lugenud ja kirjutanud ja soovis nüüd
      Algusest peale on lugemisühingut kandnud idee ühendada eri        JaaN MIKK                   veidi silma kinni lasta. Doris Roett-
                                           Eesti Lugemisühingu
      elukutsetega inimesi, keda erutavad kirjaoskuse küsimused.        asutaja- ja auliige              ger kinkis mulle „Handbook of Rea-
      1990tel oli kiire arendada välissidemeid – tekkis ju meie ühing EstRA                         ding Research“ 2. köite (1991). Ta oli
      rahvusvahelise organisatsiooni International Reading Association
      toitval rinnal. Mõõtmatult tähtis oli meie liidrite – Aira Lepiku, Jaan                        selle 1,9 kilo kaalunud raamatu oma
      Miku, Meeli Pandise jt – tegevus lugemisühingute Euroopa ja üle- Õpilasena nägin, et paljudel mu presidendi ametisse astub. Doris  reisikohvris Ameerikast toonud.
      maailmsetel kogunemistel. Ainult see võimaldas leida nii ainelist kui  kaaslastest oli raske mõista õpi- Roettger oli ametisse valitud aas- Juhtimise töötoas 16.–17. oktoobril
      moraalset tuge oma ühingu ülesehitamiseks.         kute tekste ja nii õpiti neid pähe. taiks 1993–1994 ja ta otsustas enne  1992 olid teemadeks lugemisühin-
      Ere märk Eesti asjatundjate rahvusvahelisest suutlikkusest oli 2003.  Uurimistöös otsustasin seetõttu seda teha ringsõidu vastvabanenud  gute asutamine, juhtimine, finants-
      a Tallinnas korraldatud Euroopa lugemiskonverents. Üsna selle järel  välja selgitada, kuidas saaks kirju- Balti riikides tutvumaks noorte  probleemide lahendamine, hea juhi
      tegi IRA tõesti suure kingi: erialakirjanduse annetus nii meie ülikoo- tada õpilastele hästi arusaadavaid lugemisühingute tööga. Tegin talle  omadused ja rahvusvaheline koos-
      lide raamatukogudele kui ka EstRA üksikliikmetele.     õpikuid. Vastavaid teadusartikleid ettepaneku, et ta teel Riiast Tallin- töö. Esinesid ja diskussiooni juhtisid
      Esimese kümnendi üks massilisemaid ettevõtmisi oli RWCT koo- otsides sattusin sageli Rahvusvahe- nasse peatuks ka Tartus ja ta nõus- IRA valitud president Doris Roett-
      litussari (Reading and Writing for Critical Thinking, lugemine ja  lise Lugemisühingu ajakirjadele ja  tus. Ta tahtis sõita öise Riia-Tallinn  ger, professionaalse arengu divisjoni
      kirjutamine kriitilise mõtlemise arendamiseks), mida pidasid välis- raamatutele. Nii olin ma üks nen- rongiga Tartusse, kuid ma laitsin  direktor Brenda Townsend ja rah-
      lektorid ja vedasid Katrin Poom-Valickis ja Meeli Pandis. Paljud tegev-                        vusvahelise koostöö komitee juht
      õpetajad said sealt äratust aktiivõppemeetodite rakendamiseks.   dest, kel tekkis mõte luua Eesti  selle plaani maha, sest ma kartsin,  Alastair Hendry. Esinesid ka Rootsi
      Tänase õppekirjanduse autorite seas on selle laine tegijad hästi ära- Lugemisühing.   et ta ei kujuta seda rongisõitu ette.  Lugemisühingu president Ulla-Britt
      tuntavad.                          Eesti Lugemisühingu ideed jagasid Kolleeg Riiast tõi Doris Roettgeri
      2000. aastatel kujunes – jällegi algselt välisrahastuse toel – ulatus- Tartu Ülikooli Raamatukogu töö- autoga Valga raudteejaama 12. ok- Persson, Soome Lugemisühingu
      likuks „Lugemispesa“ projekt oma mentorkoolituse ja keskkon- tajad. Kontakteerusime Tallinna  toobri õhtul ja mina sõidutasin ta  president Pehr-Olof Rönnholm ja
      nakujundusliku ideega. „Lugemispesa“ (Maili Liinev) ja koolide   Pedagoogikaülikooli õppejõudude- oma autoga Tartusse hotelli Park. Ühendkuningriigi lugemisühingu
      virtuaalvõrgustikule rajanev „Lugeda on mõnus“ (Anu Ratasep ja  ga ja leidsime mõttekaaslasi. 9. mail 13. oktoobril kohtus Doris Roettger  president Alastair Hendry. Lühiet-
      Hele Kriisa) on pälvinud Euroopa innovaatilise lugemisprojekti au- 1992 toimus TÜ Raamatukogus TÜ pedagoogika keskuse töötajate- tekandeks said sõna ka Eesti, Leedu,
      tasu.                            Eesti Lugemise Ühingu asutamis- ga, TÜ prorektori professor Peeter  Läti, Venemaa, Rumeenia, Islandi ja
      Selles lehenumbris tervitavad kolleege kolme põlvkonna liidrid Jaan  koosolek. Osavõtjateks olid TÜ ja Tulvistega, Eesti Lugemise Ühin- Norra esindajad.
      Mikk, Meeli Pandis ja Maili Liinev.             TPÜ õppejõud, raamatukogu tööta- gu liikmetega ja eraldi veel dotsent  Eesti Lugemisühingu esime-
      Ja ikka sama hooga edasi, nii vanad kui ka uued liikmed ja kaasa-  jad jt, kokku umbes 12–15 inimest. Larissa Vassilchenkoga. Õhtust sõi  ne konverents toimus Tallinnas
      mõtlejad!                          Arutasime tegevussuundi, põhikirja ta Aili Norbergi perekonnaga. 14.  19. oktoobril 1992. Konverentsil

      Toimetaja                          ja valisime juhatuse. Eesti Lugemi- oktoobril oli Doris Roettgeril päe- osales 45 inimest: väliskülalised,
      Mare Müürsepp                        se Ühingu presidendiks valisime vakavas kohtumine TÜ Raamatu- õppejõud, raamatukogutöötajad

                                    dotsent Aira Lepiku.     kogu direktori Malle Ermeliga, vest- ja üliõpilased. Avaettekande pidas
        TERVITUS                        Valitud juhatuse esimese koosoleku lus minuga, ekskursioonid ja õhtul  Doris Roettger teemal „Lugemine
                                                                  ja kirjutamine 1990ndatel aasta-
                                    kutsus Aira Lepik kokku 16. juunil kontsert Vanemuises. Järgmisel
                                    1992 TÜ Raamatukogus. Päeva- päeval sõitsime bussiga koos Tartust  tel“. Tema ettekanne on tõlgitud
                    Eesti Lugemisühing – see tähendab  korras olid Eesti Lugemisühingu Tallinnasse. Bussis ütles ta mõnin- eesti keelde konverentsil esitami-
                    minu jaoks erilisi inimesi, kes näe- registreerimine ja tegevuskavad. gase vestluse järel „I would like to  seks. Ulla-Britt Persson Rootsist
                    vad lugemises rohkemat kui tehnika  Viimaste seas rääkisime projek-            rääkis sellest, et lugemine on roh-
                    ja info omandamine. Mul on olnud  tide käivitamisest ning koostööst            kem, kui silm suudab haarata, ja
                    suurepärane võimalus osaleda ühin- Soome lugemisühinguga. Arutluse           Adela Rogojinaru teemaks olid
             MaIlI lIINev gu töös liikmena, projektijuhina ja  all olid ettevalmistused Rahvus-           lugemisprogrammid koolitajatele.
             Eesti Lugemisühingu  juhatuse esinaisena. Kõige olulisem                        Eestist oli neli esinejat: Jaan Mikk –
             juhatuse liige inspiratsioon on inimesed, kellega  vahelise Lugemisühingu Euroopa           Lugemine ja õppekirjandus, 2) Karl
                    olen seal kohtunud. Need õpetajad,  Arenduskomitee sügisistungiks
                    uurijad lapsevanemad jne on inime- Tallinnas ja kuulasime infot Läti         Karlep – Lugemistehnika kujunda-
      sed, kes suhtuvad laste lugemisoskusesse armastuse, kire ja loovusega.  Lugemise Assotsiatsiooni moodus-      mine eesti keeles, 3) Valdur Lulla
      Mind on hämmastanud, kuidas lugemisühingu liikmed näevad alati või- tamisest. Minu ülesandeks jäi koor-        – Murelikke mõtteid mõistva luge-
      malusi ja ressursse, näevad kohti, kus toetada, oskavad kuulata ja olla  dineerida Rahvusvahelise Lugemi-      mise oskusest ja 4) Ilmar Tomusk –
      kohal.                           sühingu valitud presidendi Doris              Funktsionaalsest kirjaoskamatusest
      Tänu kogemusele Eesti Lugemisühingus on minul lootus, et meie riik ja  Roettgeri visiiti Eestisse. Selle koos-    õpetaja pilgu läbi.
      haridussüsteem liigub suunas, mis tõesti toetab igat lugejat.  oleku materjalidest leian järgmised          Meid innustas sel ajal vabadus ja
      Kohtudes õpetajate ja vanematega ja kuulates lugusid õpetajatest, kes  nimed: Kärt Miil TÜ raamatuko- Aira Lepik, EstRA esimene  soov teha midagi lugemioskuse
      sunnivad lapsi lugema, kasutavad siiani kuivi lugemiskontrolle, hinda- gust, Valdur Lulla Tartu rajooni ha- president arendamiseks Eestis. Seda me tun-
      vad laste lugemist moel, mis lugemishuvi hävitab, saan aru, et see on  ridusosakonnast, Karl Karlep TÜst,       netasime ja sellise hinnangu on kir-
      vaid osa reaalsusest.                    Larissa Jõgi TPÜst, Tiiu Puik.               ja pannud ka Alastair Hendry oma
      Ma olen kohanud meie ühingus inimesi, kes näevad lugejas inimest,                          kokkuvõttes Juhtimise töötoast.
      kellel on oma eripära, omad valmisolek ja omad huvid. Need õpetajad  Eesti Lugemisühingu juhatuse tei-        Eesti Lugemisühingu asutamise
      on reaalselt olemas ja teevad oma tööd lasteaedades ja koolides. Nende  ne koosolek toimus Tallinna Peda-       idee tuli ülikoolide õppejõududelt
      vaikse ja nähtamatu töö viljad on lapsed, kes loevad mõnuga ja ka lap- googikaülikoolis 27. augustil 1992.
      sed, kes ei loe vabatahtlikult, aga nad ei vihka lugemist, sest õpetaja on  Päevakorras oli põhikirja redigee-    ja raamatukogude töötajatelt. Tänu
      leidnud nende tugevused lugejana ja nad rahule jätnud. Pean äärmiselt  rimine ja ettevalmistused Rah-         Eesti Lugemisühingu esimesele pre-
      oluliseks seda, et lugemine ei muutuks eesmärgiks omaette, mida treeni- vusvahelise Lugemisühingu alga-       sidendile õnnestus meil kiiresti luua
      da, hinnata ja arendada eraldiseisvana lapsest, keskkonnast ja rõõmust.  tusteks Tallinnas. Neid oli kolm:      head kontaktid teiste riikide lugemi-
      Olen emana tänulik, et sain just lugemisühingus kogemused eriliste lu- 1) Juhtimise töötuba 16.–17. ok-      sühingutega ja sulanduda rahvus-
      gejatega. Nüüd on minu kodus üks innukas lugeja ja teine düsleksiaga  toobril,                    vahelise kogukonda. Nüüdseks on
      laps ja nad mõlemad loevad. Jah, see, kuidas emana pidevalt jätkata ka- 2) Euroopa Arenduskomitee sügi-       lugemisühinguga liitunud ka paljud
      valalt lugemise toetamist, põnevate tekstide leidmist ja olla järjepidev,  sistung 17.–18 oktoobril ja        õpetajad ja on tehtud hulgaliselt hu-
      see on kunst. Kunst on olla ema ja õpetaja, kes jaksab ja alati jätkab. Va- 3) Eesti Lugemise Ühingu konve-      vitavaid projekte. Lugemisühingu
      jadusel muudab ja läheb edasi. Just see iseloomustab minu jaoks ka Eesti  rents 19. oktoobril 1992. Kuulasime     tegevusest annab väga hea ülevaate
      Lugemisühingut: see organisatsioon omab kogemusi, jätkab, muudab,                           lugemisühingu veebileht. 25 aastat
      areneb ja läheb alati edasi.                ka informatsiooni 1. Rahvuslikust             tagasi külvatud seeme on hästi kas-
      Soovin siiralt ja südamest tänada igat inimest, kellega olen kohtunud  Lugemiskongressist Moskvas.          vama läinud. Ja seda tänu eilsetele ja
      Eesti Lugemisühingus! Olgu teil jaksu ja indu, hoidke ennast ja nautige  Rahvusvahelises Lugemisühingus
      vilju, mida annab laste lugemishuvi ja soov lugeda. Soovin edu ja sära  on kombeks, et president valitak- Kutse, EstRA asutamisele tänastele Eesti Lugemisühingu liik-
      jätkata!                          se aasta enne seda, kui ta tegelikult           metele ning juhtidele.
   1   2   3   4