Page 3 - Õpsik nr 9 - MAI 2017
P. 3

3
                                                                   Mai 2017


         FOORUM


      rahaliselt kui ka ajaliselt – nt vas- kannatavad ka andekad. Õpiedutus
      tavalt transpordivõimalusele oma toob kaasa kiusamise ja ükskõik- MINU KOLM TEGEVUST
      päevakava sättima. Õpiabi vajava suse.
      lapse puhul on oluline igapäevane Koolis käivad lapsed, kes ei õpi mi- Kuna muutused saavad alguse neist,
      tugi ja kõikide asjaosaliste pädevus. dagi, sest üldine materjal on liiga kes ise midagi ette võtavad, küsisi-
      Selleks on aga vajalik piisava hulga keerukas. Väga palju saab kannata- me, mida iga vastaja ise saab järg-
      asjatundjate kohalolu igas haridus- da õpilase hingeelu, sest nad tunne- misel õppeaastal teha õpiabi kätte-
      asutuses.           vad pidevat ebaedu tunnet.  saadavuse osas.
                     Abivajavaid lapsi on järjest rohkem. Tähtsaks on peetud eneseharimist:
        KUS ÕPIABI TOIMIB HÄSTI?  Õnnetuid lapsi ja vanemaid, kes sa- minna koolitustele, õppida lisaks
                     geli ei saa aru, miks nende laps ei õpetaja ametile ka eripedagoogi
      Näidetena on nimetatud (nimed suuda tavapäraselt edasi õppida.  oma, tõhustada täiendkoolitus-
      nii nagu vastustes kirjas, võib-olla Varsti muutub tavalaps juba eran- te abil oma töövõtteid, vahetada
      mõni nimetus on nüüdseks muu- diks.            kolleegidega kogemusi, arendada
      tunud) Tartu Hansa Kool, Püünsi Kasvab üles rahutu ja mittetoimetu- koostööd. Eripedagoogid kavatse-
      Kool, Tallinna Lasteaed Õunake, lev laps, kui abi ei saa. vad õpetada tavaõpetajatele võtteid
      Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Suurimaks riskiks pean käitumis- erilise õppijaga töötamiseks ja rüh-
      Hiiu Põhikool, Viimsi Kool, Pärnu häiretega laste arvu plahvatuslikku ma- ja klassiõpetajad soovivad kaa-
      Mai Kool, Võru Kreutzwaldi Kool. kasvu.          sata eripedagoogi oma tegevustesse,
      On ka negatiivseid üldistusi, nt Tal- Suuri klasse on õpetajal üha raskem, et ühiselt lapsi tundma õppida.
      linnas kohalike omavalitsuste laste- üha võimatum hallata, sest pilt on
      asutuste kohta head näidet ei ole.  väga kirju. Nii-öelda toetamata hari- Oluliseks peetakse lapsevanemate
      Kiidetud koolide ja lasteaedade pu- dusliku erivajadusega õpilaste prob- paremat nõustamist. Lasteaia tase-
      hul on põhjenduseks toodud õpiabi leemid nii õppimises kui sotsiaalsel mel on suureks murekohaks vane-
      järjepidevus, hea meeskonnatöö, tasandil kuhjuvad, kogunevad ning matepoolne probleemi eitamine.
      klassiõpetajate puhul läbitud õpiabi vanematesse klassidesse liikudes on Arenguvestluste abil panen iga õpi-
      õpetaja koolitus, HEV koordinaa- õpilane üha enam hädas… Tekib lase jaoks paika plaani: kas, mida
      tori hoolas töö, tugikeskus ja spet- käegalöömine ja lootusetus. ja kuidas saame teha koolis ning
      sialistide piisav hulk, tugiisik iga Juba praegu ei taha vanemad tuua kui palju ja mil määral saab toeta-
      abivajaja jaoks, tugiisiku osalemine oma last rühma ega klassi, kus on da pere. Tähtis on usalduslik side
      tundides, väikeklassi võimalus, ta- mõni erivajadustega laps.  lapsevanematega, nende kaasamine
      sandusklassi olemasolu.                   koostöösse. Suhtlen pidevalt lapse-
                     Täiskasvanud ei suuda olukorda vanematega, jagan tagasisidet lapse
                     koolis hallata, mis viib laiemas mõt- edusammudest ja vajakajäämistest.
         MILLISED ABINÕUD    tes kaoseni. Vastustes jääb kõlama Valmistan ette interaktiivseid mater-
       PARANDAKSID OLUKORDA?    pessimistlik hinnang – saame „to- jale, mille abil lapsevanemad saak-
                     reda“ põlvkonna.       sid lapsega tegelda.
      Kõige olulisemaks on vastajad pi- See on kohati juba juhtunud – lapsed Arenguruumi näevad vastajad seni-
      danud riiklikku regulatsiooni: sea- ei suuda eesmärgistatult tegutseda, sest paindlikumas töös, iga lapse in-
      dusandlus ja rahastuskord peavad  püsivus ja keskendumine on väike, dividuaalsele eripära arvestamises.  LISALUGEMIST
      kindlustama selle, et iga laps saab  tahetakse kogu aeg lõbusalt ja et Püüan klassi taset ühtlustada selle-
      abi vastavalt vajadusele. Peaaegu  oleks „fun“ ning tööoskus jääb välja- ga, et tugevamad teevad koostööd  Kas pakub lohutust teadmine, et teema on juba kaks aastat
      niisama oluline on kõikide asjaosa- arenemata. Paljud noored ei tea ega nõrgematega, et need ei tunneks  tagasi Riigikogusse jõudnud? Osutame mõnele allikale, mis
      liste koolitus – nii tavakooli õpeta- suuda teha valikut tuleviku osas, sest end alaväärsena. Jälgin iga päev  aitavad edasi mõelda.
      jad, koolijuhid, koolipidajad kui ka  puudub pilt ja ülevaade oma oskus- peale tunde, et kõik õpilased saak-
      lastevanemad võiksid rohkem teada  test ja ei viitsita sellega ka tegelda. sid kordamööda osaleda mingis in- 1) Õiguskantsler Ülle Madise ettekanne nr 1 Põhihariduse
      õppijate erivajadustest ja õpiabi või- Kõik tahavad olla juhid, kuigi endal dividuaalse õppe abitunnis. Pakun  korralduse põhiseaduspärasusest. Õiguskantsleri kirjalik
      malustest.          seda oskust, suhtumist ega võimet õpiabi tundi lähtuvalt selle päeva  ettekanne Riigikogule. 26. august 2015.
      Vajalikku abi saab anda vaid siis,  pole.       õppematerjalidest. Arendan oma  http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_
      kui lapse arengut on maast-mada- Tulevik toob kaasa töövõimetute ja professionaalsust, et koostada sobi- document2/6iguskantsleri_ettekanne_nr_1_pohiharidu-
      last senisest põhjalikumalt jälgitud.  rumalate inimeste pealekasvu.  vaid õppeülesandeid ja seada jõuko-
      Ja eelpooltooduga väga kooskõlali- Masendus ja meeleheide võivad ta- haseid eesmärke koos lapsega, and  se_korralduse_pohiseadusparasusest.pdf
      ne järeldus: lasteaedades ja koolides  bada ka õpetajaid, kes tunnevad, et pidevalt toetavat tagasisidet. Suunan  2) Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar. Haridusliku eri-
      peab töötama rohkem inimesi, kes  ei tule oma tööga toime, on läbipõ- kaasõpilasi abistama teisi. vajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse uuring. 2016.
      oskavad anda õpiabi, lapse arengut  lenud ja ülepinges. See omakorda Paljud vastajad märgivad, et nad  http://www.centar.ee/case-studies/haridusliku-erivajaduse-
      jälgida ja toetada, ja nende jaoks  võib viia praeguse koolisüsteemi teevad juba vabatahtlikuna tööd,  ga-opilaste-kaasava-hariduskorralduse-uuring/
      peab olema kehtestatud motiveeriv  kui sellise lagunemiseni. Ülekoor- aga on valmis panustama enamgi.  3) Riigikogu arutas hariduslike erivajadusega õpilastele
      töötasu.           matud ja alatasustatud pedagoogid Õpetajast vastaja osutab vajadusele  parima toe pakkumise võimalusi. Riigikogu pressiteade
                     võivad valida pigem erakoolituse tunnustada ja toetada olemasole-
                     tee.             vate eripedagoogide ja logopeedide  21. märts 2017.
        MIS SAAB TULEVIKUS?    Spetsialistid on ülekoormuse all töö- tööd – kuna tundub, et nemad saa-
                     tamisest pinges. Tekib aina rohkem vad kõige vähem tunnustust.
                     õpetajatepoolset koolikiusamist. Õpetaja professionaalne oskus on
      Kui oletada, et praegune seis õpiabi  Õpetajatest endist saavad abivaja-
      osutamisel - spetsialistide puudus,  jad.         ka enesesäästmine: tuleb säilitada  Eesti Lugemisühingu konverents
                                    positiivne suhtumine – aga see saab
      klasside ületäitumus, õpetajate üle- Head õpetajad põlevad läbi. Koolis säilida vaid siis, kui töötajate baas-
      koormus, erivajaduste puudulik  toimub karjatamine, mitte õpeta-              “KIRJAOSKUS PEEGELDAB HEAOLU”
                                    vajadused on täidetud.
      määratlemine jne - kestab veel 5  mine. Koolirõõm kaob. Keegi ei õpi Vastajate seas on asutuste juhte, kes
      aastat - milliseid tagajärgi see teie  optimaalses arengutsoonis. Kasvab lubavad järgmisel aastal otsida oma  15. juuni 2017 Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
      meelest kaasa toob?      üleüldine rahulolematus. Jõukamad asutusse eripedagooge, kui ka õpe-
      Vastused osutavad sellele, et tulevik  inimesed hakkavad arendama era-           10.00–11.00 TERVITUSLAUD
                                    tajaid, kes usuvad, et nad suudavad
      kujuneb probleemseks nii praegu  koole või vana head guvernandi ja sellist vajadust oma asutuse juht- 10.15–10.50 lugemisühingu üldkoosolek
      abita jäänud lastel, noorel põlvkon- koduõpetaja süsteemi.                 11.00 konverentsi avamine, kooli direktori tervitus ja muusikapala
                                    konnale selgitada. Paar vastajat aga
      nal tervikuna, õpetajatel kui ka laie- Olemasolevad spetsialistid põlevad teatavad, et annavad edaspidi õpiabi  11.20 MA Rita Assor. Lugemispesa mänguala AAS
      mas plaanis kogu ühiskonnal. läbi ja loobuvad selles valdkonnas oma firma kaudu ja raha eest.  11.40 MA Inga Veskimägi. Lugemisoskuse toetamisest käsitöö ja
      Kui õpiabi seis jääb selliseks kui  töötamisest.                    kodunduse tunnis
      täna, suureneb abitute ja õnnetute  On ka optimistlikum vaade: keeruli- Kokkuvõttes koorub vastustest  12.00–13.00 Paneel ÕPIABI VAJADUS JA KÄTTESAADAVUS
                                    tõsiasi, et õpiabi peab antama lapse-
      laste hulk: tekivad järjest suuremad  ne olukord arendab meis, õpetajates le seal, kus ta asub, mängib ja õpib,  13.00–14.00 lõuna linna toitlustuspaikades
      õpiraskused eri kooliastmetes; suu- välja uue valmisoleku. Õpime hak-            14.00–14.45 Töötuba 1
      reneb käitumisraskustega õpilaste  kama saama olemasolevates tingi- ja see on igapäevane hool, märka- 14.50–15.35 Töötuba 2
                                    mine ja toetamine.
      osakaal; rohkem lapsi langeb põhi- mustes. … Kui oma kakskümmend Kui riiklikul tasemel on valitud  15.40–16.25 Töötuba 3: osavad käed
      kooli 3. astmes koolist välja, kuna  aastat tagasi tekkis aineõpetajate kaasava hariduse suund, on häda- 16.30–17.00 KOKKUVÕTTED
      õppekava käib üle jõu.    suur puudus, siis mõeldi välja klas-              17.00 Tort
                                    vajalik tagada ka see, et lasteaias ja
      Depressiivsus haarab nii lapsi kui  siõpetajate süsteem. Paljud õpetajad koolis oleks kohapeal olemas vastav
      ka nende vanemaid. Madala õpivõi- õppisid ümber, et kvalifikatsiooni-
                                    tugivõrgustik, et lastele oleks taga-
      mekusega õpilased tõmbavad alla  nõuetele vastata. Kui spetsialistide tud võimetekohane haridus ja abi, st  TOIMETUS
      kogu klassi taseme – õpetaja tege- puudus jätkub, tuleb ehk samalaad-
      leb intensiivsemalt mahajääjatega ja  ne õpetajate ümberõpe. ressursid peaksid olema suunatud  Vastutav toimetaja: Mare Müürsepp Tallinna Ülikool
      teised ei saa piisavalt areneda. Seega           lasteaedadesse ja algkoolidesse.               Narva mnt 25 Tallinn 10120
                                                                   opsik@tlu.ee
   1   2   3   4