Page 3 - Õpsik nr 5 - JUUNI 2013
P. 3

2 Juuni 2013                                                             Juuni 2013   3 FOORUM   Head aabitsat otsides


 KUI HEAD ON KÕIGE ESIMESED ÕPIKUD?  Kõige rohkem on kasutusel Leelo Tungla ja Ene Hiiepuu igal lapsel on oma lemmiktegelane olemas. Töövihiku puhul nas, kuid kas meie elus ei võiks midagigi jääda klassikaliseks.
      Edgar Valteri piltidega aabits (kirjastus Avita, esmatrükk on sama lugu, et enamik teeb kõik ülesanded iseseisvalt 10 Kasvõi õpetamine ja kasvatamine aabitsa kaudu.
 2012. aasta talvel alustasid Eesti Lugemisühingu projekti peetakse: eesti keeles ja matemaatikas on tunde rohkem ja Soodla, Sirje Piht ja Mare Müürsepp. 1998, värskeim kordustrükk 2011) ehk siis nimetagem minuti jooksul. Tore on see, et lõpus on lisaülesanded, aga Positiivsena on toodud, et õpik on huvitav ja lastele meel-
 osalised õpetajate hinnangute kogumist 1. klassi õpikutele: õpiku osa õppetöös olulisem kui loodusõpetuses, kus uue  Täname väga kõiki õpetajaid, kes küsitlusele vastasid ja kes  seda tegelaste järgi Anna ja Aada- neid peaks kindlasti olema seal rohkem, sest paljud lapsed on dis, negatiivsena aga Tallinna-kesksus, tume kujundus ja
 aabitsatele, loodusõpetuse ja matemaatikaõpikutele. Kõiki- õppekava kohaselt on rõhk hoopis kodukoha looduse elaval  ka oma kolleege õhutasid seisukohta väljendama. Kindlasti  ma aabitsaks; teine levinum aabits kooli tulles juba liiga tublid.  ebaloogiline ülesehitus. Tekstid on keerulised ja pikad, ei
 de õpikute puhul huvitas, kuidas hinnatakse nende jõuko- uurimisel.  jätkame hinnangute kogumist ka järgmisel õppeaastal, et  on Jaanus Vaiksoo ja Sirje Toomla •  Paljud teemad liiga titekad (jah, põhiväärtustele ja jää lastele meelde. Mõni kommentaar jõukohasuse asjus.
 hasust, didaktilist põhjendatust ja kujundust.  Aabitsate uurimusest on oma bakalaureusetöö kirjutanud saada aimu enamate õpetajate kogemusest ja teha kindla- koostatud ja Kadri Ilvese pilti- viisakusele rõhuv), aga tänapäeva palju reisinud ja näinud •  "Aabits" ja selle juurde kuuluv oli küll raske ja
 Küsitluslehti levitati mitmel moel, veebilinkide kaudu ja Tartu Ülikooli eripedagoogika üliõpilane ja ise klassiõpe- maid järeldusi.  dega nö Jaagupi aabits (kirjastus lastele on see muinasjutt tihti igav. "Aabitsa" mustad leheküljed hirmutavad, mulle aga see lä-
                Koolibri, esmatrükk  2005, kordus •
                                   Lapsele, kes kooli tulles ei tunne kõiki tähti või kes henemine meeldis ja silmaringi laiendamise mõttes igati
 ka väljatrükituna. Kokku vastas aabitsaküsimustikule 278 tajana töötav Ruth Vaik-Luga. Matemaatikaõpikutele antud  Ajalehe foorum annab esialgsed kokkuvõtted nimetatud  2011) ja kolmandana leidis uurimu- alles hakkab sõnu kokku lugema, tundub Aabits olevat raske. sobiv. TV harjutused olid põnevad ja kaasahaaravad, kuigi
 õpetajat, matemaatikaõpikute kohta avaldas mõtteid 231 hinnanguid on analüüsinud Tallinna Ülikooli klassiõpetaja  kolme aine õpikute uurimisest.  ses hindamist Vahur Kelleri, Airi Tekstid pole üles ehitatud lugemaõppimise metoodikat jäl- ka keskmisest raskemad. Igal juhul sel aastal tundus justkui
 õpetajat ja loodusõpetuse õpiku kohta 67 õpetajat. Ilmselt eriala üliõpilane Annika Adams, kes niisamuti ise ka koolis  Kuuse ja Sirje Rattuse Aabi ja Bibi gides. Sobib neile, kes tunnevad kõiki tähti ja juba veerivad tagasiminek olevat, kui võtsime olude sunnil kasutusele Anna
 peegeldub vastajate arvudes see, kui tähtsaks mingit õpikut töötab. Projekti veavad ja üliõpilaste töid juhendavad Piret  aabits, kuhu pildid on joonistatud sõnu kokku.  ja Aadama õpiku. Kõik tundus kuidagi liiga lihtne ja igav.
 Loodusõpetus – parema lootuses? Catherine Zarip ja Regina Lukk- Ettepanekuid on harjutuste mõne liigi osas.  •  Sobib juba hästi lugeda oskavatele lastele. Esineb
                Toompere (kirjastus Avita, 2011).
                               •
                                   Hääldusharjutused on veidrad ja lapsed ei võta palju pikki ja keerulisi sõnu. Kuna töö tekstiga võttis palju
                Rohkem kui pooled õpetajad (54%) neid tõsiselt. Samas nalja pärast on neid vahel tore kuulata.
                                                        aega, ei jõudnud arutluslehekülgedega, mis lastele väga meel-
 Selgus, et kõige enam vastajaid kogus Maarja Halliku ja mitamine, vesi ja selle olekud jms välja). vaid trükitähtedega toimetada? Vihikut vaadates näete lehe- andsid hinnangu Anna-Aadama aabitsale, 35% hindasid •  Kuulamisülesanded  võiksid olla huvitavamad - disid, tegeleda. ... Vaatamata kõigele said peategelased Aabi
 Aivar Kriiska loodusõpetuse komplekt kirjastuselt Avita Tööraamatu ülesehituse ja didaktiliste võimaluste osas on külgede kaupa täis kirjutatud teksti, mis pole lapse jaoks jõu- Jaagupi aabitsat ja veidi üle 10% hindasid Aabi ja Bibi aabit- mõtlen kirjutamise osa....  ja Bibi lastele armsaks. See aga ei kõigutanud otsust sama
 (2011), kolmandik vastajaist andis hinnangu Aivo Saare, avaldatud selliseid seisukohti: kohane, aga kõige kurvem on see, et see töövihiku materjal on  sat. Nii et kõige rohkem hinnanguid kogunes kõige kauem •  Kkuulamisülesannete töölehti ei kasuta, sest see võ- sarjaga mitte jätkata.
 Hergi Kariku ja Kalle Sireli Loodusõpetuse tööraamatule Minu meelest on materjal kuidagi laialivalguv ja kohati liiga igav....Kujutage ette, et olete 7- aastane olete looduse tunnis  töös olnud aabitsale.  tab liialt aega ja puuduvad võimalused nende ostmiseks.  •  See komplekt oli meie kooli lastele liiga töömahu-
 (kirjastus Koolibri, 2011).  lihtne, aga parem kui Avita õppematerjal, mille järgi eelmine ja peate meeleheitlikult püüdma orienteeruda selles mater- kas, need lapsed, kes eelnevalt lugeda ei osanud, ei oska ka
 6 õpetajat täitsid küsimustiku ka e-Loodusõpetuse ehk siis kord õpetasin. jalide segadikus.....Jätan tv 2. klassi jaoks ehk õnnestub seal  Analüüsi tulemusi kokku võttes tuleb osutada, et kõige  Jaagupi aabits nüüd... Puuduseks pean näidendite, kahekõnede vähesust.
 slaidiesitlusega CD kohta. Digiõpiku kasutajaid sellel korral I klassi laps loeb aeglaselt... Ruumi kirjutamiseks peaks ole- kasutada....Tööraamat on armas ja asjalik ja tore...... kõrgemaid hinnanguid väga paljudes alaküsimustes pälvis
 vastajate hulka ei juhtunud.  ma rohkem - käsi on veel ebakindel ja tähed suured. Olen  ...Peaks olema õpetajaraamat või mingi koht, kus saaks lisa- Anna-Aadama aabits. Leiti, et see aabits võimaldab arenda- Jaanus Vaiksoo ja Sirje Toomla  Aabi ja Bibi aabitsaga on töötanud ühed praegusaja tun-
                                                        nustatumad eesti illustraatorid, Regina Lukk-Toompere ja
 Hinnanguid mõjutab loodusõpetuse nädalatundide arv.  märganud, et liialt tihe ja kirju tööleht tööraamatus väsitab  materjali... Samuti võiksid olla töövihiku ja tööraamatu le- da lapse lugemistehnilisi oskusi, arendada loetust arusaa- aabitsas meeldib õpetajale lugude  Catherine Zarip. Väga kahju, et aabitsa mõte tervikuna ei
 Õpetaja, kel on üks tund nädalas, kurdab materjali suurt  lapsi, nad on hädas olulise leidmisega. Ühel lehel võiks olla  heküljed olemas Smart-tahvlile. Tööraamatu paberi kvaliteet  mise oskust, kirjutamise ja kuulamise oskust, hääldust ja  sisu ja meeleolu. Kiidetakse ka il- väärtusta nende tööd, tegelased Aabi ja Bibi ise ja paljud
 mahtu, ja see, kellel on kaks tundi, nuriseb, et materjali  vähem materjali. Pildi suurus ja parem haaratavus ongi ilm- on kehv - sellelt ei anna kustutada ja värviline pliiats sinna  eneseväljendust ja häälikanalüüsi oskust rohkem kui teised  lustratsioone.  pildid on lastele põnevad.
 oleks juurde vaja.  selt see, miks õpilastele meeldib jälgida e-õpiku projitseeritud  ei jää, vildikad tulevad aga läbi. Fotod on tööraamatus head.  aabitsad. Sõnavara arendamise poolest hinnati kõrgemalt  • Lastele väga huvitav sisu. Laps
 Riikliku õppekava loodusõpetuse osa suunab esimeses  pilti.  Võiks olla enam uurimuslikke ülesandeid ja katseid. ...Esime- Jaagupi ja Aabi-Bibi aabitsat. Kõige rohkem ergutab lap- saab end samastada tegelastega.
 kooliastmes eeskätt praktilisele tegevusele, seega võiks tubli Vastuolulised seisukohad on teksti osas: kes leiab, et teksti  sel veerandil võiks olla rohkem muid tegevusi kui kirjutamine  se lugemishuvi ja huvi keelenähtuste vastu Anna-Aadama  Lood on seotud igapäeva eluga ja  Mida järeldada?

 õpetaja ehk ilma õpikutagi töötada. Enamasti on vastajad on liiga palju ja õpilastel tegevust vähe, kes jällegi, et tööraa- – märkimine, ühendamine... aabits. Seda raamatut hinnati kõrgeimalt ka loovuse toeta- see annab võimaluse igale lapsele  Ühelt poolt – palju loeb harjumus. Pikka aega kasutusel ol-
 siiski kinnitanud, et õppevara, mida nad hindavad, on nen- matus võiks olla rohkem teksti, millega laps saaks töötada.  Kuidas on õpetajad peegeldanud oma kogemust eri laadi  mise poolest kui ka selle poolest, et see võimaldab – roh- arutlemiseks ja kaasa rääkimiseks.  nud Anna ja Aadama raamat on saanud kõige rohkem kõr-
 de õppetundide põhimaterjal, mis töötatakse koos läbi.  Siit võib järeldada ehk seda, et õpiku koostajad võiksid täp- tegevuste osas?  kem kui teised – arendada üldisi õpioskusi (oma tegevuse  • See on üks õnnestunumaid  geid hinnanguid pea kõikides aspektides, aga samas nõuab
 Paraku tuleb tõdeda, et loodusõpetuses jäävad õpetaja- semad olla: milline tekst on tööjuhend, milline tekst selgi- Selles õpikus on põhirõhk joonistustel, fotodel. Teabeteksti  teadvustamine, enese jälgimine, kontrollimine ja paranda- aabitsaid minu töötamise ajal. Nii  elu edasiminekut. Mis on aga lähteülesanne kirjastajale ja
 te hinnangud keskmise kanti ja alla selle, kusjuures seda  tab nähtust – et saaks õpetada konkreetse teksti mõistmist  on väga vähe, on püütud lihtsate lausetega seletada teemat.  mine).    soe ja perekeskne, illustratsioonidest  autorile, kes tahaks teha uue ja parema aabitsa?
 mõlema kirjastuse õppevara puhul. Seega ainesisu ja teksti  konkreetse tegevuse käigus.  Töövihiku ülesanded peaksid olema koostatud nii, et raama- õhkub headust ja turvalisust. "Jaagupi esimesest koolisügi- Aastakümneid on teada, et kooli tuleb palju lugeda oska-
 poolest on raskusaste mõlemas keskeltläbi paras ning õp- Leitakse, et ülesanded võiksid olla mitmekesisemad ja eri  tu abiga saaks vastuseid otsida. Kahjuks selle õppematerjali  Eri õppeainete seostamise osas said võrdsed hinded Anna- sest" lapsed ootasid lugusid, need haakuvad koolieluga ja on  vaid lapsi. Nad ei loe enam AI-EI tasemel, aga mis on see,
 pematerjal võimaldab 'mõnevõrra' õppekavas loetletud  raskusastmetes. Kuna selle tööraamatu materjalist on osa  puhul nii ei ole.  Aadama ja Jaagupi aabitsad. Aabi ja Bibi raamat võimaldab  lõbusad. Erilised tänud autoritele. mida nad juurde õpiksid – kas see väljendub ainult teksti
 õpitulemusi saavutada, kusjuures Avita õppematerjal on  õpetajatele tuttav juba aastaid – tööraamatut on aegade  kõige rohkem rikastada laste maailmapilti, ja vaid veidi jääb  On aga leitud ka sisulisi küsitavusi:  pikkuses? Keeleõpetuse arusaamad on muutunud: kas kõik
 tunnistatud pisut raskemaks kui Koolibri oma, aga samas  jooksul osaliselt ümber tehtud – nimetatakse, et ei meeldi Väga hea materjal on "Looduse leksikon", mille abil saab tv- sellele ses osas alla Jaagupi aabits.  •  Imelik mees on onu Heino, kes tekitab lastes palju  pähetulevad harjutusteliigid mahuvad ühevõrra aabitsasse?
 ka pisut huvitavamaks. Paraku kujuneb hinnangute põhjal  uuemad illustratsioonid.  s lünkharjutusi täita (lastel võtab töö tegemine palju aega,  Kõige lihtsam on lugeda Anna ja Aadama aabitsat. Õpetaja- küsimusi, kas talle kaasa tunda, imelikuks pidada ja eema- Mida saab toetada raamat, mida muud laadi õppevahen-
 kokkuvõte, et kumbki kasutusel olev õppematerjal ei anna  Õpetajad ei pea mõistlikuks, et I klass täidab tööraamatus aga vähemalt on väärtuseks praktiline tegevus). Lisaks kasu- te meelest on selle aabitsaga kõige parem tagada individua- le hoida või sellise onuga hakata sõrustama ja temaga kaa- did? Millest võiks koosneda 1. klassi õppekomplekt?
 kuigivõrd ideid ja tuge looduses tegutsemiseks ega õpeta ka  üksnes lünktekste, ja üldse – Igasugused töövihikud peaksid tan internetti (tv lk 24 nimede juurde kuulsuste fotosid) jne.  liseerimist, anda eri raskusastmel lugemist. See õpik laseb  sa mängida? Kas ei oleks lapsel targem lugeda omaealistest  Kõikide nende küsimuste arutamiseks kutsume 2014 keva-
 loodusalase tekstiga töötama.  loodusõpetusest kaduma. Vaja on praktilist tegevust ja uuri- Praktilise katse teen tv lk 35 ül 2 jm. Olen käinud Avastustee  lastest end temaga samastades? D tähe juures on teks t- Kas
 Õpetajate vabad kommentaarid võib kummagi õppemater- mist võimaldavaid õppematerjale. koolitusel, mille kaudu saime kooli õppematerjali katsete lä- lapsel liikuda parajas tempos kergemalt materjalilt keeruli- tohib torti pakkuda? Ei, meil on dieet, me oleme modellid.  del aabitsakonverentsile – vt teadet.
 jali puhul jagada alljärgnevate alateemade kaupa. biviimiseks, näiteks 1. klassis teema "Tahkised ja vedelikud".  semale, annab sisult ja keelelt eakohaseid lugemispalu, mis  Kokkuvõtte aluseks on Ruth Vaik-Luga bakalaureusetöö.
 Avita loodusõpetuse tööraamat ja töövihik  Häid võtteid katsete tegemiseks leian "vanadest" loodusõpe- on paraja pikkusega. Juhendite selguse ja materjali järjestu- Öelda 1. klassi lastele, et Betti ja Kadri käituvad valesti? Rää-
 Koolibri loodusõpetuse tööraamat Kui tööraamat on hindajate meelest  tuse tööraamatutest.  se poolest on parim Anna ja Aadama aabits. kida anoreksiast? Modellindusest? Dieedist?
                               Ka jõukohasuse osas lähevad arvamused lahku.
 Ka teised õpetajad on kiitnud Mall Värva "Looduse leksiko-
 Õpetajad hindavad kõrgelt, et saab ka- huvitav, siis töövihiku jõukohasuse  ni". On ka leitud, et tööraamatuga kaasaskäivad kirjad võiks  Kujunduse poolest sai kõige rohkem kõrgeid hindeid – väga  •  Tekst on kohe alguses pikk ja kuna see on nii trüki- Mida öelda kokku-
 sutada CD-plaati (kui neil on võima- osas on palju märkusi. Kordub mõte:  ka paberkandjal välja anda.  hea ja hea – Anna ja Aadama aabits. Selle puhul hinnati so- kui ka joonistähtedes, siis alguses paljudele keeruline, kuid
 lust projektorit kasutada). Tehnikas  tööraamatuga päri, aga töövihik on  bivaimaks teksti liigendatus ja kirja loetavus. Illustratsioo- kahe nädalaga loetakse mõlemat kirja vabalt. Samas lastel,
 orienteeruvad õpetajad aga ootavad  raske.  Muud ettepanekud ja märkused, mida tehti:  kes ei loe, on ikka raske, sest ainult lepatriinukestega lauseid  võtteks?
 tehniliselt paindlikumat lahendust:  Tööraamat on värviline, ilus, lapsesõb- Õppematerjalis võiks olla iseseisvate uurimisülesannete töö- nid tekitavad lapses huvi, toetavad teksti mõistmist, aitavad  lugedes ei saa nad suurt midagi teada. Kuulamisülesanded
 Mulle meeldiks, kui oleks võimalik ka- ralik, kui välja arvata mõned teemad  lehed. Teksti võiks piltide juures rohkem olla, kuna lapseva- arendada laste loovust ja sõnavara ja jutustamisoskust.  on head ja töövihiku raskusaste on sobiv. Ka tublidel on tege- Esmalt märkused, mis käivad läbi eri ainete õpikute ana-
 sutada Koolibri e-materjali ja android- nt 'aja lugu' ( 1. klassi lapsele raske).  nemad on soovinud, et piltide juures oleks küsimusi, millele  vust. Samas ka nõrgad saavad abiga hakkama. lüüsi:
 versioonis, sest mul on endal Samsung  Töövihik ei ole eakohane. I õppeveeran- kodus toetuda.  Kuna küsitluslehele sai kirjutada ka vabas sõnastuses arva- •  Õppeaasta alguses olid tekstid liiga pikad ja palju  − õpetajad peavad vajalikuks ühtlustada eesti keele, loo-
 Galaxy TabNote tahvelarvuti. Plaati  di materjal peaks olema trükitähtedes,  Ei meeldi see, et illustratsioonid on Tallinna kesksed.  musi ja ettepanekuid, teeme siin kokkuvõtte olulisematest  töövihiku harjutusi, mis täitsid ära terve tunni ja lisategevus- dusõpetuse ja matemaatikaõpikute esituslaadi, et need
 võiks täiendada erineva häälemater- siin on juba 5. õppetunnis väikeste kir- Kindlasti on kirjastajad õppevara koostades kaasanud mõne  teemadest õpetajate ütlustes. kooskõlaliselt toetaksid esimese klassi laste arengut;
 jaliga.  jatähtedes ülesanne. 8. tunnist alates juba kogu materjal väi- algõpetuse asjatundja. Tundub aga, et siin on veel arengu- Anna ja Aadama aabits teks jäi vähe aega. − õpikute sisu ja aine esitusviisi tuleb tutvustada õpeta-
                                   Liigselt liitsõnu, tekstid muutuvad ruttu liiga pi-
 keste tähtedega. Lk. 24 ül.1 - jälle 1. klassi lapsele raske, saab
                               •
 Tehti ettepanekuid ainesisu osas. täita vaid koos vanemate või õpetajaga. ruumi – mõndagi puudujääki saaks ära hoida, kui õppevara  Selle aabitsa tunnustuseks toodi  kaks... Lugemiseks on tekst liiga pikk ning seetõttu ei anna  jatele enne seda, kui algab õpikute tellimine järgmiseks
                                                         kooliaastaks.
 Sooviksin, et esimeses klassis tutvuks õpilane põhjalikumalt I klassi tulev õpilane ei pruugi osata lugeda ei trüki-ega kir- koostamise käigus küsida nõu algklasside õpetajate käest.  esile, et see on lapsepärane, läbi ae- võimalust piisavalt lugemist treenida.
 Klassiõpetajate Liidu ja ka Eesti Lugemisühingu võrgusti-
 Eestimaal kasvavate taimede ja elavate loomadega, saaksid jatähtedega teksti. Seega peab õpetaja need tekstid ette luge- kud saaksid siin rohkem toeks olla.  gade parim, palju loovat lähenemist  •  Sõbralik, aga seosetu ja lastele igav. Eri ainete õpikute hinnanguid võrreldes haarab silm kõige
 selgeks aastaringi looduses kõige sinna juurde kuuluvaga. ma.  võimaldav, vahvate tegelastega ja  •  Orienteeritud hästi lugeda oskavale või kiiresti  sagedamini keskmisi hindeid, st uurija nimetatud omadu-
 Isiklikult jätaksin osa teemadest (meeleelundid, esemete rüh- ...Kas koostajad teavad, et 1. klassi laps tuleb kooli ja oskab  eluline, annab võimalusi dramati- edasiarenevale lapsele, kui laps tuleb kooli nii, et oskab täht- si on keskmisel määral, mõnevõrra. Seega vähe on aspek-
                seerimiseks ja arutlemiseks. Paljud  haaval häälega veerida 4-tähelisi sõnu, mõni ajab tähed veel  te, mille puhul 'suurel määral' on kõige pikema tulbaga
 Matemaatika kolm võimalust  vastajad on rõhutanud, et nad on  sassi ka, siis on lugemismaterjal liiga raske. Tekstis on liiga  märgitud.
                               palju 2-3 sõnalisi liitsõnu (juba esimeses tekstis: maakodu,
                                                         Kurvastav on see, et uuritud kolme aine osas on kõige vä-
                sellega töötanud mitu korda. Ene
                Hiiepuu on nimetatud geeniuseks  heinamaa, meestejuttu, kaheaastane jne)    hem tunnustatud kõige uuemaid õpikuid, mis näitab, et
 Matemaatikaõpikute osas jagunesid õpetajate hinnangud oskuste õpetamiseks, toetada arvutamisoskust, mõõtmisos- ülesanded tööraamatu lõpus. Puudujäägina nähakse vähest  ja sügav kummardus tehtud Leelo  Samas väidavad ka keerukuse suhtes kriitilised õpetajad, et  õppekirjanduse uuendamise protsessis ei minda justkui
 kolme õppekomplekti vahel. Need on Kaie Kubri, Anu Palu kust, tekstülesannete analüüsi ja lahendamise oskust ja geo- diferentseerimise võimalust ja tekstülesannete näidete nap- Tunglale ja Edgar Valterile.  lugemaõppimisega on saadud hakkama.  päris õiget rada.
 ja Marika Varese "Matemaatika tööraamat I klassile" I ja II meetriliste kujundite tundmist.  pust.  • Töötasin algklasside õpetajana  Häälikuõpetus jätab soovida, on leitud. Puudusena on ni- Vaevama jääb küsimus: kas algklasside õpikut ei saagi
 osa (kirjastus Koolibri, esmatrükk 2001, uusim trükk 2011),  Kõige rohkem hinnangutest jäi keskmisele tasemele, seega  Avita varasema komplekti (Kaja Belials) juures tunnustatak- 51 aastat ja kõige paremaks aabit- metatud ka seda, et töövihik ei toeta õigeid tähekujusid.  kirjutada hästi? Aabitsate puhul oli keskmisest kõrgem
 Kaja Belialsi ja Tiina Lõhmuse "Matemaatika I klassile" I, II  õpetajad näevad, et õpikud võimaldavad seda kõike mõne- se seda, et õppesisu on üldiselt loogilises järjestuses. Samas  saks peangi seda aabitsat. Juba kujunduslik külg võlub vaa- Meeldib, et saab kasutada eAabitsat.  hinnang silmatorkavalt läbiv Tungla-Hiiepuu õpiku pu-
 ja III osa (kirjastus Avita, ilmunud 2011-2012) ning Kaja  võrra. Millises osas tõuesb esile hinnang 'hea'?  osutavad õpetajate etteheited asjaolule, et lastel on raske  tama ja õppima.  Aabi ja Bibi aabits  hul. Ja üldse, laias joones öeldes on aabitsate puhul olid
 Belialsi "Matemaatika tööraamat I klassile" I ja II osa (kir- Hindega 'hea' on hinnatud Koolibri õppevahendi kujun- leida õpitavat materjali, kuna see on esitatud liiga kirevalt  •  Suurepärane õppekomplekt, et ilma lapses ja va- hinded nii-öelda kõrgemad. Siiski, väga kõrged hinnan-
 jastus Avita, esmatrükk õpik-tööraamatuna 1996, uuenda- dust ja metoodilist mitmekesisust. Avita vana õpiku (au- ja hakitult. Probleemina on nähtud teksti esitust: komplekt  nemas stressi tekitamata lugemine selgeks saada. Olen selle  Selle aabitsa kohta tuli hinnanguid oluliselt vähem kui eel- gud juhtisid vaid Edgar Valteri piltide osas. Kas aabits on
 tud kujul 2010).  tor Kaja Belials) puhul on keskmisest kõrgemini hinnatud  on koostatud õpilastele, kes sügisel juba loevad ja saavad  aabitsaga ka mittelugejad lugema saanud. nenute kohta. Vastanud õpetajad tunnustavad uuendus- emotsionaalselt lähedasem kui teised õpikud? Aabitsasse
 Kõige suurem osa, ligi pooled vastajaist hindasid Avita uut matemaatiliste mõistete selgitamist, niisamuti seda, kuidas  loetust aru, mida aga ei saa tahta kõigilt kooliastujatelt.  Õpetajatele on oluline, et selle aabitsa juurde on piisavalt  taotlust ja häid ideid, leiavad aga, et komplekt pole didak- elatakse niivõrd sisse, et see tundub ka õpetajat ja last kõi-
 kolmeosalist õppematerjali, mille autorid on Kaja Belials ja õpik toetab probleemi püstitamise ja lahendamise oskuse ja Avita uue õpiku puhul (Kaja Belials, Tiina Lõhmus) kii- metoodilist materjali, kuulamisülesandeid, lisalugemist,  tiliselt läbi mõeldud: puudusi on sõnavaratöös, kirjutama  ge tugevamini toetavat?
 Tiina Lõhmus. Veidi üle kolmandiku oli neid õpetajaid, kes iseseisva töö oskuse kujundamist ning arvutamisoskuse ja detakse vahvaid ja elulisi ülesandeid ja seda, et ülesannete  sobilik töövihik ja on pakutud väga häid kursusi.  õpetamises, tekstide ülesehituses.  Kui need aspektid, mida uurimus hõlmab, on õpikuis esin-
 andsid hinnangu Koolibri tööraamatule, ja ligi 15% õpeta- mõtlemisoskuse arendamist.   sisu hõlmab kogu Eestit. Miinuspoolele jääb see, et teemad  Samas – pika kasutamisaja jooksul on tekkinud ka kahtlusi  •  Aabits eeldab, et laps oskab lugeda. Töövihik on  datud enamasti keskmisel määral, mõnevõrra – siis kas
 jaist avaldasid mõtteid Avita eelmise tööraamatu osas, mille Avita õpikud toetavad rohkem sümbolitest ja skeemidest hüplevad ja puudub järjepidevus, et tekst on keeruline ja  aabitsa võimaluste suhtes ja soovi vahelduse järele.  mõttetu, sest sisulisi ülesandeid pole, aga küllap on eeldatud,  koostajad ja kirjastajad ei ole õpikute valmimisprotsessis
 autoriks on niisamuti Kaja Belials.  arusaamist, kuid uus õpik teeb seda õpetajate hinnangul kohati halvasti loetava šriftiga esitatud, tekstid on pikad ja •  Oli tore, kuid ammendus (õed-vennad õppisid sel- et alustatakse kohe kirjatähtede õppimist ja lapsed juba os- vaadanud oma tööd läbi selliste aspektide? Ja enesekrii-
 Matemaatika töövahendi raskusastme osas tundub, et kir- vähem kui eelmine.  liiga ruttu tulevad käiku kirjatähed.  lest, ei saanud seetõttu enam kasutada).  kavad kirjutada ning lugeda. Samas teatri teema on lastele  tiliselt?
 jastused on kooliuusiku lati asetanud eri kõrgusele. Kui  Koolibri õpik ja Avita varasem õpik on õpetajate hinnagul  Kokkuvõttes toob analüüs esile, et ehkki enim on sel õppe- •  Hea, kuid juba liiga eakas. Ootame uut! alguses väga põnev. Samad tegelased jooksevad läbi ka ma- Kindlasti ei saagi õpik olla kõikide õpetajate meelest ühe-
 Koolibri tööraamat on rohkem kui poolte õpetajate hin- eakohasemad kui uudistoodang. Tööjuhendid on õpetajate  aastal kasutusel kirjastuse Avita uus (2011-2012 ilmunud)  On neid õpetajaid, kes peavad Anna ja Aadama aabitsat lii- temaatika tööraamatust. Üldiselt tore lisamaterjal, aga mitte  võrra hea, sest kõige tähtsam tegija on ikkagi õpetaja ise
 nangul paras ja jõukohane ning ja 40% meelest raske, siis  meelest selgeimad Avita vanas õpikus. Ka õppematerjali  matemaatika õppevara, on õpetajad kõige kõrgemalt hin- ga lihtsaks, kui ka neid, kelle meelest on see liiga raske.   põhlise õppevarana. oma oskuste, teadmiste ja energiaga, ja õpik ei saa tema
 Avita mõlemad väljaanded on valdavalt hinnatud kõrgel  järjestuse ja kujunduse poolest on varasemad õpikud saa- nanud kirjastuse Koolibri tööraamatut, autorid Kaie Kubri,  •  Liiga lihtne 24st lapsest 18le. Sobiv lastele, kes ei  •  Laste mõttetööks on materjali, tulevärgiks ka. Hea  eest mitte midagi ära teha.
 raskusastmel olevaiks, kusjuures uus õpik on koguni 45%  nud õpetajatelt rohkem kõrgeid hinnanguid. Anu Palu ja Marika Vares. See õpik arvestab kõige rohkem  tunne veel kõiki tähti kooli tulles. Aga laps, kes loeb, see igav- on kirjatehnika osa, kus esimest korda on mõeldud ka vasa- Aga abiks peab õpik olema – kusjuures usaldusväärseks
 õpetajate meelest liiga raske.  Toome ära arvamuste kesksed motiivid iga õpiku puhul. eakohasuse nõudega ja riikliku õppekavaga.  leb. Tekstid on liiga tihti riimis. Peale 3 korda lugemist on neil  kukäelistele. Ja õpetajad pannakse oma leidlikkust üles näi- abiliseks.
                               tama. Kolme tegelase nimed tuli leida hoopis matemaatika
 Uurijaid huvitasid lisaks üldistele omadustele see, kuivõrd Koolibri õpiku puhul (Kaie Kubri, Anu Palu, Marika Vares) Ülevaade on koostatud Annika Adamsi ettekande materja- need peas ja raske on aru saada, kas ta oskab tegelikult luge- töövihikust. Ei ütleks midagi paha, sest aeg areneb omas suu-
 võimaldab õppevara rakendada metoodikaid erinevate osa- on õpetajatele meeldinud kaks läbivat tegelast ja loogika- lide põhjal.  da või loeb peast. Teksti sisu ei huvita paljusid lapsi. Samas
   1   2   3   4