Page 1 - Õpsik nr 5 - JUUNI 2013
P. 1

ÕPSIK

                                  KLASSIÕPETAJATE AJALEHT                          NR 5  Juuni 2013        VASTAB JUUBILAR


      Palju õnne, Leida Talts!                  määrav, sest oma toetava suhtumi- ja rõõmude vastu, nende arvamust  Väärtused ja ideaalid
                                    sega ja huvitatusega lastega toimu-
                                                   kuulatakse ja nendega arutatakse
                                    va suhtes loovad nad usaldusliku maailma asju.      Väärtused ja ideaalid on teema,
                                    fooni, mis suunab lapsi ise otsus- Siiski on kasvatuspõhimõtetes läbi mis mind läbi elu on huvitanud,
                                    tama ja vastutama. Tõsi on see, et aegade säilinud ka mõndagi ühist. sest nende üle mõtlemine aitab
                                    meid ümbritseva elutegelikkuse Oma kogemustele tuginevalt võin mõista, mis on inimestele tähtis,
                                    kiire muutumine viimastel aasta- öelda, et eetilised tuumväärtused mida nad hindavad ja väärtusta-
                                    kümnetel on seadnud mitte ainult – hoolivus, ausus, vastutus jt on vad.
                                    lapsed, vaid ka täiskasvanud kee- lapse iseloomu kujundamisel ol- Esimese Eesti Vabariigi algusaas-
                                    rulisse olukorda, sest arusaamad nud jätkuvalt aukohal. Muutunud tail oli tüüpiline, et noored toe-
                                    sellest, kuidas last toetada ja suu- on nende omaduste saavutamise tusid oma ideaalideni jõudmisel
                                    nata, on ajas muutuvad. Nii ei pee- viisid.        eelkõige iseendale. 60-ndate aasta-
                                    ta enam tingimusteta kuuletumist              te keskpaiku nähti inimeseideaali
                                    ja korralduste pimesi täitmist kas- Laste heaolu     sageli sõja-, kosmose-ja töökan-
                                    vatatuse näitajaks, pigem püütakse             gelastes. 90-ndate alguse eesti
                                    toetada lapse aktiivset tegutsemist,  Meie uurimused õpilaste heaolust  noored toetusid oma eeskujude
                                    otsustus- ja algatusvõimet.  ja toimetulekust näitavad eeskätt  valikul kõige sagedamini iseen-
                                                   seda, et kuigi lapsed elavad eba-
                                     Väärtuskasvatus ja iseloom võrdsetes majanduslikes ja sot- dale, vanematele, filmitähtedele
                                                                  ja sportlastele. Ideaalide võrdlus
                                    Olen veendunud, et kasvatuse  siaalsetes tingimustes, ei tähenda  Põhjamaadega näitas, et globali-
                                    alustalaks on väärtuskasvatus,  see samas, et mida jõukamast pe- seerumisprotsess on kaasa toonud
                                    mis on tihedalt seotud iseloomu- res laps kasvab, seda õnnelikum ta  eeskujude ja ideaalide ühtlustu-
                                    kasvatusega. Pean silmas eeskätt  on. Mõistagi leidub piisavalt näi- mise. Nii näiteks on sportlased ja
                                    eetilisi tuumväärtusi nagu ausus,  teid ka ekstreemsetest olukorda- filminäitlejad eeskujudena hin-
                                    hoolivus, vastutus, austus enda ja  dest, mil lapse kõige esmasemad  natud kõikjal. Siiski iseloomustas
                                    teiste vastu, mis moodustavad hea  vajadused – toit, riided, turvalisus  90-ndate lapsi teistega võrreldes
                                    iseloomu aluse. Sageli arvatakse, et  – on rahuldamata. Kuid see, mida  märksa enam soov hoida oma isa-
                                    iseloomukasvatamisega on mõtet  kõik lapsed esmajoones vajavad,  maad ja soov osata palju võõrkeeli,
                                    tegelda üksnes lapseeas, kuid kas  on täiskasvanutepoolne hoolimine  mis selgelt väljendab taasiseseis-
                                    ei eeldata eetiliste tuumväärtuste  ja tähelepanu. Laps võib end ük- vumise aastate püüdlusi ühiskon-
                                    olemasolu ka üliõpilastelt, õpetaja- sildasena tunda nii materiaalselt  nas tervikuna.
                                    telt ja kõigilt kodanikelt. Järelikult  külluslikus kodus kui ka vaeses ja
                                    tuleb eetiliste tuumväärtustega te- puudustkannatavas kodus.
                                    geleda läbi elu, muutes need oma  Rääkides õpetaja rollist kasvatu- Mida uurida tänaste laste ja
                                    iseloomu  põhikomponentideks.  ses langeb raskuspunkt õpetaja noorte argipäeva ja ideaalide
                                    Selleks, et laps õpiks vastavalt eeti- enda käitumise eeskujule ja klassi  osas
                                    listele tuumväärtustele käituma,  psühhokliima kvaliteedile. See tä- Kuna meie ühiskonnas on palju
                                    on võimalik koolitundides ja vaba  hendab, et koolitee alguses peaks  retoorikat väärtuskasvatuse tee-
                                    aja tegevustes arendada üksteise  õpetaja püüdluste fookuses olema  madel ja ka riiklik õppekava rõ-
                                    kuulamist, tunnete väljendamist,  mitte pingeline teadmistejaht, vaid   hutab isiksusekeskset lähenemist
      Leida Talts on alates 1976. aastast             abistamisoskusi, harjutades neid  sõbraliku ja turvalise õhustiku loo-
      Leida Talts on alates 1976. aastast ning kuidas sotsiaalses keskkon-
      juhtinud Tallinna Ülikoolis (va- nas toimida.      korduvalt erinevates situatsiooni- mine, kus laps tunneb end oodatu  õppimisele ja õpetamisele, tuleks
      rem TpedI-s) algõpetuse allüksust.             des.             ja omana ning on rõõmuga val- uurida, kas ja kuivõrd on õpilased
      Õpsik õnnitleb emeriitprofes-                             mis koos kaaslastega uurimis- ja  omaks võtnud õppekavas sätesta-
      sor Leida Taltsi sel kevadel kätte  Kasvatus ja vabakasvatus Ajastute mõju väärtuste ja  avastamisprotsessis aktiivselt te- tud eetilised tuumväärtused, ning
      jõudnud 70. sünnipäeva puhul Õpetajad räägivad tihti, et täna- iseloomu kujunemisele gutsema. Just kooli algus on otsus- milline on nende kognitiivne,
      ja küsib küsimusi, mis on seotud päeva kodudes on levinud va- Olen arvamusel, et väärtuskasva- tava tähtsusega, kas sealne kesk- afektiivne ja käitumuslik omanda-
      juubilari pika uurimistegevusega. bakasvatus, mis viib olukorrani,  tuse kontekstis on aegade jooksul  kond ja õppimine kujunevad lapse  tus.
      Kuidas on muutunud kasvatus? et lapsed ei tunneta sobiva ja so- mõndagi muutunud. Oma lap- jaoks väärtuseks, tüütuks parata- Kindlasti peaks uurima, millest
      Mida tähendab, et laps elab hästi? bimatu käitumise piire. Paraku  sepõlvest mäletan, et vanema- matuseks või koguni sunniks, mil- lapsed unistavad ja millised on
      Mida peaks uurima tänaste laste mõeldakse vabakasvatuse all ena- te tunnustuse pälvisid eelkõige  lest pole pääsu. Usaldus õpetaja ja  nende poolt väljapakutud stratee-
      ja noorte argipäeva ja ideaalide masti kasvatamatust, mil laps tuleb  sellised omadused nagu töökus,  õpilase vahel aitab lapsel paremini  giad oma unistuste elluviimisel.
      osas?             kodust, kus vanematel ei ole aega  abivalmidus ja sõnakuulelikkus.  õppetööga kohaneda. Õpetaja on  Oluline on ka jätkuvalt uurida las-
                     või tahtmist teda kuulata, puudu- Piirid, mida võib ja mida mitte,  võtmeisik. Ta peab lastele näita- tevanemate ja õpetajate kasvatus-
                                                                  hoiakuid, sest just last ümbritseva-
       Kasvatuse mõiste ja kasvata- vad omavahelised kokkulepped  olid üsnagi täpselt paigas. Samas  ma, et raskused on ületatavad ning  te täiskasvanute käitumismudelid
           mise tarkus     ja usaldus. Tegelikult tähendab  jäi nende piiride vahele ka üksjagu  kuidas õppijad suudavad uute olu- on peegliks, millesse vaadates laps
                     vabakasvatus  aga lapse mõtte ja  vabadust ja mängumaad, millesse  kordadega toime tulla.  oma eluhoiakuid kujundab.
         Kasvatuse erinevad   tundemailma mõistmist, võimalu- vanemad ei sekkunud. Võrreldes
           tõlgendused     si oma arvamuse väljendamiseks,  tänasega mängisid lapsed väga
                     vastastikust usaldust, paindlike
      Kasvatuse mõistet on läbi aegade  piiride seadmist jpm. On neid,  palju õues, arendades endas ilma
      tõlgendatud väga erinevalt, kuid  kes väldivad mõistet kasvatus, väi- täiskasvanute pideva kohaloluta  SAATEKS
      põhimõtteliselt vaieldakse kõige  tes, et nad ei ole oma last kunagi  loovust, iseseisvust ja sotsiaalseid
      enam selle üle, mis on kasvatuse  kasvatanud, ta on ise kasvanud ja  oskusi.
      eesmärk, kas ja mil määral on vaja  temast on saanud igati korralik  Oma laste kasvades püüdsin anda  Head kolleegid
      lapse arengut suunata ja milliseid  inimene. Mõistet kasvatus ei ole  neile oma lapsepõlvega võrreldes
      viise selleks kasutada. Tänapäe- põhjust karta, aga tundub, et seda  rohkem iseotsustamise õigust eri- klassiõpetajad!
      val räägitakse seoses kasvatuse- seostatakse veel tänagi autoritaar- nevate valikute tegemisel. Samas
      ga kõige sagedamini vajadusest  susega, lapse isikupära ja vajadus- pidasin oluliseks nende kaasamist
      luua lapse arenguks sobiv kasvu- te piiramisena. Tegelikult selgub  kodustesse majapidamistöödesse,
      keskkond, mis looks tingimused  aga, et nendes peredes on lihtsalt  tekitada neis tunnet, et nende pa- Meie ajaleht on jõudnud viienda numbrini. Selles anname pi-
      tema mitmekülgseks vaimseks,  lapse emotsionaalsete ja vaimsete  nus on oluline ja peret liitev. Kui  kemalt sõna algõpetuse eriala kaua-aegsele juhile Leida Taltsile.
      emotsionaalseks ja sotsiaalseks  vajadustega  pidevalt arvestatud,  minu lapsepõlves oli vanematega  Keskne teema on aga Eesti Lugemisühingu uurimus esimese
      arenguks. Mida see tähendab?  olulisemad vastastikuse käitumise  ühiseid ettevõtmisi, v.a ühine töö-   klassi õpikutest.
      Lapsevanemad ja õpetajad võivad  reeglid on hästi toiminud. Sama  tegemine, küllaltki harva, siis oma  Õpikute aruteluga on seotud üks tulevikuplaan – Aabitsapäev
      nn soodsaid tingimusi tõlgendada  kehtib ka koolis. Õpetaja, kes an- lastega võtsime üsna sageli koos  järgmisel kevadel. Kutsume õpetajaid ja teisi lugemisõpetuse
      väga erinevalt. On neid, kes pea- nab lastele piisavalt tegutsemis- midagi toredat ette.     asjatundjaid oma kogemust jagama!
      vad ülioluliseks kasvukeskkonna  ruumi nii õppeülesannete täimisel  Nüüd, jälgides oma lastelaste kas- Kindlasti ei saa unustada häid lasteraamatuid, eriti kui tulekul
      materiaalset poolt ja neid, kes pa- kui ka muudes ettevõtmistes, ütleb  vamist, on olukord võimaluste ja  on suvi, mil ka õpetajal on mahti põõsa vilus mõni kena lehe-
      nustavad eelkõige lapse emotsio- sageli sama – nad on mul nii ise- valikute osas tunduvalt avardu-   külg ette keerata.

      naalsesse heaolusse. Kindlasti on  seisvad ja tublid, ma ei ole neid  nud. Laste eeldusi ja kalduvusi  Toimetaja
      lapsele vajalik anda ka otsesemaid  kuidagi ekstra kasvatanud. Tuleb  püütakse avastada ja arendada  MARE MÜÜRSEPP
      või kaudsemaid suuniseid, kuidas  välja, et on täiskasvanu roll siiski  juba varakult. Noored lapsevane-
      avastada ja arendada oma võimeid              mad tunnevad huvi laste murede
   1   2   3   4