Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Koolitused
Täiendkoolituse õppekorralduse üldised alused
Õppekavad
Koolitajad
Tellitavad koolitused
Tagasiside
Arhiiv
Emakeelepäev 2016
Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu”
Kiri "Kevadele"
Esseekonkurss „Pilt ja sõna“ 2011
Tallinn loeb lugemispesas
Rahvusvaheline konverents „Pilt ja Tekst“ 2011
Hea lasteraamatu valimine
Loeme südamest: Eesti Lugemisühing 20
Kreutzwaldi muinasjuttude koolitusest

Koolitajad

Print

MARE MÜÜRSEPP

 

 

Olen õppinud algklasside õpetajaks ja töötanud koolis alates 1979. aastast. Kolm aastakümmet olen olnud Tallinna Ülikooli (TPedI) lastekirjanduse ja emakeele didaktika õppejõud. Minu doktoritöö (2005) käsitles eesti lastekultuuri ajalugu. Olen koostanud kooliõpikuid ja muid didaktilisi materjale ning osalenud riikliku õppekava eesti keele töörühmas. Praegu õpetan Pirita Majandusgümnaasiumis. Kuulun rahvusvahelisse õpiku-uurimise ühendusse IARTEM , lastekirjanduse uurijate ühingusse IRSCL ja IBBY eesti sektsiooni juhatusse.

Eesti Lugemisühinguga olen seotud alates selle asutamisest. Olen EstRA juhatuse liige ja projektijuht. Minu koolitusteemad on lastekirjandus ja lugeja areng.

 

 

 

 

 

LIINA VELNER

 

Lõpetasin Tartu Ülikooli logopeedina aastal 2000.

Olen töötanud peamiselt lasteaia- ja kooliealiste laste logopeedi ja eripedagoogina Harjumaal, Tallinnas ja Stockholmis. Neist töökohtadest saadud praktiline kogemus annab mulle jõudu erinevat tüüpi raskuste, eri vanuse ja vaimse tasemega inimestega tegelemiseks.

2012. aastast kuni tänaseni olen eralogopeed ning lasteraamatute kirjastaja LV Glossus OÜs.

Kuulun Eesti Logopeedide Ühingusse alates 2006. a ja Eesti Lugemisühingusse alates 2013. a olles aktiivne Lugemisühingu düsleksia osakonna projektides (nt Euroopa koostöö projekt „Düsleksiaga laste vanemate toetamine“, 2014  ning „Lugemismängud Tallinna Keskraamatukogus“ , 2015-2017).


Puutun igapäevaselt kokku lastega, kellel on raskusi lugemisel või kirjutamisel või oht nende tekkeks. Siit ka minu koolitusteemad.

 

 

KAJA KIVISIKK

 

Sain õpetajakutse 1981. aastal ning olen sellest ajast koolis töötanud. Täiendasin end mitmetel kursustel, lisaks lõpetasin 2002. aastal cum laude Tartu Ülikooli. Enamik läbitud koolitusi on seotud laste lugema õpetamise erinevate metoodikate ja vaatenurkadega. Saadud teoreetilistele teadmistele tuginedes püüan pidevalt oma tunde uute mängude ja töövõtetega rikastada. Olen trükis avaldatud Lugemismängude ja eesti keele töövihikute autor. Oma praktilisi kogemusi laste mängulise lugema õpetamise vallast olen jaganud arvukatel koolitustel nii koolide kui lasteaedade õpetajatele. Lisaks olen samasisuliste ettekannetega esinenud ka lastevanematele ning raamatukogutöötajatele.

Aastast 2004 tegutsen Eesti Lugemisühingu projekti Lugemispesa mentorina ning juhin Tartu linna lugemispesa liikumist. Aastast 2009 olen Eesti Lugemisühingu nõukoja liige ning Lugemispesa Lõuna-Eesti projektijuht.

Minu koolituste eesmärk on:

1) anda anda ülevaade Lugemispesa projektist, selle tegevuse eesmärkidest, tegutsemise alustest

2) tutvustada meetodeid ja praktilisi tegevusi laste lugemisoskuse arendamiseks, nende motiveerimiseks

 

 

 

KADI LUKANENOK

 

Lugemine ja lugemaõpetamine on minu jaoks huvitavad sellest aspektist, et kõik lapsed ei õpi lugema ega loe ühtmoodi, osadel lastel toimub see teatud raskustega. Oma tegevuse Eesti Lugemisühingus olen peamiselt suunanud teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele lugemisraskusest ja selle käsitlemise viisidest. Eriti suure väljakutsena tajun olukordi, kui lapsel kombineeruvad kõne- ja keelekasutuse häired ja esineb juba lugemisraskus või risk selle tekkele. Minu professionaalne huvi lugemisraskuse vastu on toetatud praktilise töö kogemusest logopeedina koolieelses lasteasustuses, üldhariduskoolis ja meditsiinivaldkonnas ning eripedagoogika lektoritööst Tallinna Ülikoolis.

Olen saanud suunata ja toetada oma kahe nüüdseks täiskasvanud poja ja lugematu hulga "töölaste" ja õpilaste lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemist.

Olen lõpetanud:
Tartu Ülikool, eripedagoogika diplom, 1984.a.

Tallinna Ülikool, pedagoogikamagister, 2002.a.

 

JELENA SEPP

 

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari lasteaiaõpetaja erialal ja saanud magistrikraadi haridusteadustes (alushariduse pedagoog-nõustaja). Lasteaias olen töötanud 12 aastat. Lugemisnõustaja tööd olen teinud 6 aastat. Koolitajana alustasin töötamist 2012. aastast.

Alates jaanuarist 2012 olen Eesti Lugemisühingu juhatuse liige ja 2016 oktoobrist koolitusjuht.

2015. aastast olen koolitus- ja nõustamisettevõtte Huvi OÜ tegevjuht ja koolitaja.

Nimetan end rohkem praktikuks kui teoreetikuks. Oskused ja õpihimu viivad uute, huvitavate väljakutseteni, kus praktiseerida ja teostada ning seda huvilistele ka edastada. Meeldib rääkida asjadest, mida tean, ja edastada oskusi, mida olen praktiseerinud!

 

 

JAANIKA MONROC

 

Olen erialalt alushariduse pedagoog ning töötan viiendat aastat Eralasteaias „Memme Musi“. Elades pikka aega Prantsusmaal oli mul võimalus näha sealset tööd pildiraamatuga eelkooliealiste lastega. Teema jäi mind huvitama ning lõpetades õpinguid Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis, valisingi bakalaureusetöö teemaks võrdluse pildiraamatu didaktiliste võimaluste  kohta eesti ja prantsuse lasteaedades ja emakeelekoolides.

Hilisemas õpetajatöös oli mul õnn kohtuda mitmete lastekirjanduse spetsialistidega, sealhulgas tööle pildiraamatuga pühendunud õpetaja Nadine Marsault´ iga, kellega koos töötasime välja koolituse vormi eesti lasteaiaõpetajatele, kasutades näiteid nii prantsuse kui ka eesti lastekirjanduse vallast.  

Olen ennast täiendanud erinevatel Prantsuse Instituudi poolt korraldatud koolitustel ning aastal 2015  Nantes´i Suveülikoolis BELC. Eesti Lugemisühinguga liitusin  kevadel 2016.

 

 

ELVI VAARMANN

 

Töötan eesti keele ja kirjanduse õpetajana 25. aastat, samal ajal olen 5 aastat tegutsenud ka Majanduse ja Juhtimise Instituudis eesti keele külalisõppejõuna ning olen Innoves eksamite läbiviijaks ja hindajaks eesti keele tasemeeksamitel, oman pedagoog-metoodiku ametijärku 2007. aastast.

Olen juhendanud Tallinna  Ülikooli ja Tartu Ülikooli  praktikante ja nooremõpetajaid.  Esindasin 2006.a suvel Haridus-ja Teadusministeeriumi ja viisin läbi Abhaasias täienduskoolituse ”Atraktiivsed õppemeetodid” eesti keele õpetajatele ja inimestele, kes tunnevad huvi eesti keele vastu.  

Arvan, et õpetaja eesmärgiks on kujundada õpilases positiivset suhtumist eesti keelde, Eesti kultuuri ja ühiskonda, et nad  oleksid tulevikus väärikad eesti kodanikud.

 

ANNELI LAAMANN


Olen õppinud lasteaia õpetajaks ja töötanud lasteaias alates 1989. aastast. Viimased 11 aastat olen töötanud Eralasteaias Naba vanemõpetajana. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996. aastal ja Tallinna Ülikoolis alushariduse magistratuuri 2014. aastal. Oma magistritöö raames uurisin lasteaedade õpikeskkondi kirjaoskuse arengut toetavast aspektist vaadates. Olen koostanud kogumiku "Mängides lugema" (ILO 2008) ja didaktilisi materjale (nt "Lugemismängud" Koolibri 2015). Olen olnud Eesti Lugemisühingu liige aastast 2005 ja teinud koolitusi Eesti Lugemisühingu ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli tellimusel 2006. aastast. Sihtgrupiks on olnud lapsevanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad, raamatukogutöötajad. Minu koolitusteemad on lugema-kirjutama õpetamine, lugemismängud ja kirjaoskust toetav õpikeskkond.

 

NIINA BIRINA   

 

Mina, Niina Birina, töötan Tallinna Õismäe Vene Lütseumis 3. klassi klassijuhatajana ja viin läbi algkooli õpilastele mõeldud kirjaliku kõne korrigeerimistunde.

Olen projekti „Lugemispesa“ mentor ja õpetan oma kooli algklasside õpetajatele  ja linna teiste koolide õpetajatele lugema õpetamise metoodikat. Oma töös algklasside õpetajatega järgin ma Johannes Käisi õppimise ja õpetamise metoodikat ja Lev Võgotski arendava õpetamise metoodikat. Olen osalenud paljudes lugemiskasvatuse projektides.  

Praegu  olen projekti „Lugemispesa“ mentor ja õpetan oma kooli algklasside õpetajatele  ja linna teiste koolide õpetajatele lugema õpetamise metoodikat.

 

NADINE MARSAULT

 

Olen pensionil lasteaia-ja kooliõpetaja, kuid jätkan aktiivselt tegevust ühingu AGIRabcd raames üle maailma prantsuse keelt õpetades.

Olen töötanud Prantsusmaal õpetajana erinevates vanuseastmetes, olnud koolitaja ja pedagoogiline nõunik Poitiers´i ringkonnas ning teinud koostööd erinevate lastekirjanike ning illustraatoritega.

Olen tutvustanud prantsuse pildiraamatuid Kuubas, Kasahstanis, Makedoonias, Ukrainas ja Marokos.

Eestis olen tööl juba kolmandat korda ning minu igapäevaseks töövahendiks ongi pildiraamat. Õppeaastal 2014-2015 viisin läbi Tallina Ülikooli Rakvere Kolledži raames  koolitusi lasteaiõpetajatele pildiraamatu kasutamise didaktiliste võimaluste kohta koolieelses eas.

 

 

 

TERJE ÄKKE

 

 

 


Eesti Rahvusvahelise Kooli algklasside õpetaja. Lugemispesa mentor/koolitaja. Läbinud CEESA/ESIC Literacy Coaching 2 aastase programmi.

 

 

 

 

SIRJE TORIM

 

Eesti Rahvusvahelise Kooli algklasside õpetaja. Lugemispesa mentor/koolitaja.

 

 

 

 

 

MARIA JÜRIMÄE

Maria Jürimäe on hariduselt eesti filoloog, oma magistritöös uuris ta foneemiteadlikkuse rolli Eesti laste lugema õppimisel. Ta on kirjutanud raamatu "Lugema õpetamise metoodika" ning juhendanud sel teemal tudengite töid. Maria tegeleb õppe kavandamisega ning õpetab seda Tartu Ülikooli magistriõppe tudengitele, samuti pakub talle huvi hindamise/ õppimist toetava tagasiside teema, millest koos Anita Kärneri ja Leelo Tiisveltiga on ilmunud ka kõrgkooliõpik "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine".

 

EVE SAARE

Töötan lasteaias alates aastast 1988 ja minu amet on olnud lasteaiaõpetaja ning viimased 10 aastat paralleelselt õppealajuhataja. Sellest ajast alates olen kogu aeg ka õppinud. Suurema osa iseseisvalt kuid ka paljudel kursustel ja tasemeõppes. Olen tundnud erilist huvi lugema- ja kirjutamaõpetamise vastu ja minu kursusetöö ning diplomitöö olid seotud just selle teemaga.  
Armastan väga mängu ja muusikat ning lõimin lugemaõpetamise erinevatesse mängudesse. Paralleelselt õpetajatööga olen tundnud huvi infotehnoloogia vastu ja kasutanud tehnoloogia võimalusi lastega õppetöös. Olen koostanud veebipõhiseid õppematerjale, esinenud neid tutvustades Lugemisühingu konverentsidel ja viinud läbi töötubasid. Osalen Hariduse Infotehnoloogia SA infotehnoloogia-alaste koolituskavade koostöömeeskonnas ja viin läbi koolitusi kus IKT on seotud loovuse, õppematerjalide loomise ja koostööga. Kasutan lastega tehnoloogia võimalusi lugema- ja kirjutama õpetamisel.  
Kuulun Lugemisühingusse aastast 2007, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse koolitajate ridadesse aastast 2010, haridustehnoloogide ridadesse aastast 2012.
Õpetajaameti omandasin töö kõrvalt õppides kahel korral.
Tallinna Pedagoogikakool, kesk-erihariduse tunnistus kiitusega 1993.a
Tallinna Pedagoogiline Seminar, kõrghariduse diplom 2004. a
Mulle omistati vanemõpetaja ametijärk aastatel 2005 ja 2010 ning pedagoog-metoodiku ametijärk aastal 2011.
Aastal 2010 pärjati mind aasta õpetaja tiitliga.
Huvi infotehnoloogia vastu viis mind taas koolipinki haridustehnoloogia magistriõppesse.
Tallinna Ülikool, tehnikateaduse magistriõppe kraad (Msc) 2015.a
Võin julgelt kinnitada - MINU TÖÖ ON KA MINU HOBI.

 

PIRET KUKK

Koolitajana lähtun Bernt Gustavssoni mõttest, et teadmised ja õpetamine algavad minus endas, liiguvad maailma ja lõpevad taas minus. Peamiseks töövormiks koolitustel on dialoog. Inimene on sotsiaalne - ta saab oma mõtted selgeks siis kui saab teistega rääkida. Püüan koolitustel saavutada dialoogi, sest tõelises dialoogis käivad käsikäes andmine ja saamine. Pean oluliseks, et õppeprotsessis oleks avatus, läbipaistvus ja hoolivus ning õpetaja ja õppija mõlemapoolne rahulolu.

Koolitajakogemust on kogunenud kahekümne aasta jagu. Olen teinud koostööd Tallinna Ülikooliga, Rahvakultuuri Keskusega, Lastekaitseliiduga, Hea Alguse Koolituskeskusega, Lugemisühinguga jpt koolitusfirmadega. Südamelähedaseks teemaks on jutuvestmine. Olen jutuvestjate ühenduse Pööripäevaklubi eestvedaja ja välja andnud jutuvestmist kajastava õppematerjali „Käed aitavad kõnelda“.

 

 

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt