Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Koolitused
Täiendkoolituse õppekorralduse üldised alused
Õppekavad
Koolitajad
Tellitavad koolitused
Tagasiside
Arhiiv
Emakeelepäev 2016
Seminar „Lugemisprojektide sünnipäevapidu”
Kiri "Kevadele"
Esseekonkurss „Pilt ja sõna“ 2011
Tallinn loeb lugemispesas
Rahvusvaheline konverents „Pilt ja Tekst“ 2011
Hea lasteraamatu valimine
Loeme südamest: Eesti Lugemisühing 20
Kreutzwaldi muinasjuttude koolitusest

Täiendkoolituse õppekorralduse üldised alused

Print

Eesti Lugemisühingu täiendkoolituse õppekorralduse alused

 

Koolituse läbiviija: Eesti Lugemisühing

 

Koolitusprogrammi juht ja kontaktisik: Jelena Sepp, 55938233, lugemisyhing.koolitus@gmail.com

 

Sihtrühm: õpetajad ja teised haridusvaldkonna spetsialistid, lapsevanemad, raamatukogutöötajad, kirjanikud, kirjastajad, kirjaoskuse teemadest huvitatud isikud

 

Õppekavarühm: 0111 kasvatusteaduse, 0112 koolieelikute õpetajate  koolituse, 0113 klassiõpetaja koolituse, 0114 aineõpetaja koolituse, 0188 hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm, 0232  kirjanduse ja lingvistika õppekavarühm

 

Koolituste toimumiskoht: õppetöö viiakse läbi koolitaja või tellija varutud ruumides

 

Koolituste kestus ja hind: lugemisühing korraldab tasuta või tasulisi koolitusi vastavalt rahastustaotluste tulemustele. Koolituse pikkus on tavaliselt 2 - 8 akadeemilist tundi, mis võivad sisaldada nii auditoorset õppetööd kui ka praktilist tegevust. Transpordi korraldus ja kompenseerimine toimub kokkuleppel tellija ja koolitaja vahel.

 

Koolituse alustamise tingimused: Koolitused toimuvad vastavalt lugemisühingu kodulehel avaldatud koolitusplaanile. Üldjuhul on koolitused avatud kõigile huvilistele.

 

Õppemeetodid: loeng, rühmatöö, paaristöö, ajurünnak, arutelu, loovtegevused, praktikum.

 

 

 

Õppekeel: eesti ja vene keel.

 

Koolituste sisu:

- kirjaoskuse kujunemist toetava keskkonna loomine ja rakendamine

- lugemis- ja kirjutamisoskust arendavad tegevused ja mängud

- lugema ja kirjutama õpetamise meetodid

- lugemisvara valik

- lasteaia, kooli ja kodu koostöö kirjaoskuse kujunemise toena

- lugemisraskus: tunnused erinevates vanustes (lugemiseelses eas, koolieas, nooruki- ja täiskasvanueas), õpetamise metoodikad, õppe ja keskkonna kohandamine vastavalt lugemisraskusega lapse, nooruki või täiskasvanu vajadusetele.

 

Koolituste eesmärk on pakkuda tänapäevaseid teoreetilise teadmisi ning praktilisi nõuandeid kirjaoskust toetava keskkonna loomiseks, laste lugemis- ja kirjutamiseelduste jälgimiseks ja edendamiseks, tööks lugemisraskusega laste, noorte ja täiskasvanutega ning lugemis- ja kirjutamisraskuse varaseks märkamiseks ja ennetamiseks.

 

Koolituse läbimisel omandatud teadmised ja oskused

 

Koolituse läbinu

- omab kaasaegseid  teadmisi ja praktilisi oskusi kirjaoskust toetava keskkonna loomisel

- oskab toetada laste kõne ja kirjaoskuse arengut

- väärtustab iga lapse arengut ning otsib vastavalt erinevaid töövõtteid ja meetodeid ning kohandab õppekeskkonda

- oskab teha koostööd kolleegidega hea kogemuse jagamisel ja raskuste korral lahenduste otsimisel

- oskab hoida ja arendada positiivset suhtumist lastel ja täiskasvanutel; mõistab huvi ja tunnustuse olulisust

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks: osavõtt loengutest ja praktilisest tegevusest vähemalt 90% ulatuses

 

Kavandatud tagasiside e koolituse hindamise protseduur: koolitusel osalejad täidavad õppepäeva lõpul tagasisidelehe. Osalejate märkuste ja ettepanekutega arvestatakse koolituskavade arendamise ja edasistel koolitustel.

 

Koolituse kinnitus: koolituse lõpetamisel väljastatakse tõend

 

Koolitajad: Eesti Lugemisühingu liikmed

 

Kontaktid:

telefon + 372 55938233

Jelena Sepp

e-post: lugemisyhing.koolitus@gmail.com

 

Täiendkoolitusasutuse EHISe ID: 19552

Asutuse registrikood: 80111084

Asutuse liik: täiendkoolitusasutus

 

Dokument on koostatud 22. dets. 2016

www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt