Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ESTlRUSlENG

Eesti uudised
Rahvusvahelised uudised (International news)

Eesti uudised

Print

Lugemisühingu konverents KIRJAOSKUSE MITU NÄGU – muljeid ja mõtteid

26.06.2019

Reedel 14. juunil pidasime koos Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusega Tartu Ülikooli raamatukogus mitmekesise ja huvitava konverentsi "Kirjaoskuse mitu nägu". Väga selgelt tõi tänapäevase õppimise vajadused silma ette Kadi Lukanenok; lugemisviiside teadvustamist rõhutasid Piret Soodla ja Maris Juhkam; digiõppe väljavaateid avas Mario Mäeots; keele muutumisest kõneles Andra Kütt.
 

Meie konverentside väärtus seisneb teooria (konverentsi põhiosa) ja praktika (töötoad) põimumises. Sel aastal toimus töötube mitmetel kirjaoskusega seotud teemadel, nt digipädevused, erivajadustega laste õpetamine, raamatukogu osa kirjaoskuse arendamisel jne.

Erilise õppija, erilise lugeja töötoas keskenduti lugemisega ja õppimisega seotud raskustele.

Töötoas elati kaasa kolmele ettekandele. Rahulikust koolitunnist rääkisid Katrin Kõrvas ja Anu Parts. Esinejad tutvustasid kahe projekti tegevusi ja seniseid tulemusi. Projekt "Rahulik koolitund" on Soomest pärit teaduspõhine lähenemine koolitunnis ebasoovitava käitumise muutmiseks soovitud käitumiseks. Tulemuse saavutamiseks püstitatakse ühe perioodi jooksul mitte rohkem kui kaks eesmärki, kaasatakse kogu klassikollektiiv ja antud klassi aineõpetajad. Eesmärgini jõudmise tagab aineõpetajate omavaheline koostöö ning õpilase positiivse käitumise toetamine tunnis.  Eestis on projekti tegevusi katseliselt läbi viidud Saue Gümnaasiumis kahe 5. klassiga 2019 kevadel.

Teiseks tutvustasid esinejad lugemismängu „ Silbi sehkendused“, mille eesmärk on lugemisvilumuse suurendamine ning mille loomisel on eeskujuks olnud Niilo Mäki Instituudis (Soome) loodud metoodiline õppematerjal.

Töötoas ühendati lugemisvilumuse omandamiseks kasutatav mäng soovitud käitumist õpetava „Rahuliku koolitunni“ meetodiga. Ühiselt prooviti läbi nii mäng kui ka käitumise reguleerimise võimalused ning arutleti tulemuste ning võimalike praktiliste lahenduste üle.

 

Kristel Lempu ettekandes olid vaatluse all kooliteed alustava lapse oodatav lugemisoskuse tase ning viisid ja võimalused selle taseme saavutamiseks. Esineja jagas oma kogemusi, kuidas õpetada last lugema nii, et ta enda oskustesse usuks ja õpiks lugusid armastama.

Liina Velner keskendus lugemistekstide lihtustamise teemadele. Õppetekstide keerukust on vaja muuta, et ka klassi nõrgem lugeja saaks lugemisel eduelamuse. Lisaks on vaja ka algupäraseid lihtsas keeles kirjutatud juturaamatuid lastele, kus pn palju pilte, laused ei ole pikad ja keerukad, kus mõte oleks selge ja tekst õhuliselt paigutatud.

Ka Eestis tuleks põhjamaade eeskujul rohkem tähelepanu pöörata sellele, et erinevate vaimsete võimetega, erineva emakeelega või lugemisoskuse tasemaga lugejad saaksid lugeda erinevaid neid huvitavaid ja neile vajalikke tekste.

Klassiõpetajate juturingis „Digiga ja digita“ analüüsiti õpilaste vastuseid digikogemust puudutavale küsimustikule. Selgus, et II kooliastme lapsed peavad üsna ebaoluliseks õpetajalt saadud teadmisi, pigem on neile arvutioskusi õpetanud ema ja isa ja teised kodused või nad juba oskavadki kõike ise. See tulemus võiks panna õpetajaid mõtlema seeüle, kuidas infotehnoloogia õpet ja ainetega lõimimist kavandada, lastega koos tegevusi teadvustada ja neil oma õppimiskogemust peegeldada lasta. Küsitluses selgus murekohana, et lapsed tunnevad survet liiga palju digivahendis lugeda (ekraan on ere ja väsitab): seega peaks koolipäeva välte arvutikasutus olema kontrolli all (vahel on broneeritud samale klassile arvutid järjest mitu tundi). Selgus ka, et II kooliastme lastest vähesed naudivad käsitsi kirjutamist (saad oma käekirjaga väljenduda ja juurde joonistada), suurem osa aga kogeb käsitsi kirjutamist raskena – mis viitab sellele, et manuaalsed oskused, peenmotoorika on jäänud enne kooli ja koolitee alguses vähe välja arendatuks. 

Arvukate töötubade üks ere hetk oli kindlasti konverentsi noorima esineja James Rocki ülesastumine. James on põhikooli loovtööna koostanud algajale lugejale kaks imearmsat ja teaduslikult põhjendatud raamatut. Ta tutvustas oma tööd asjalikkusega, millest igaühel on midagi õppida. Koosolnud raamatukogutöötajad ja õpetajad tunnustasid noore mehe tööd kõrgelt ja innustame teda kindlasti samas suunas jätkama.
Raamatute ilmumise eest tuleb tänada kirjastust Koolibri, ühtlasi julgustame kõiki kirjastajaid välja andma just neid raamatuid, mida on VÄGA VAJA!!!

Kadi Lukanenok, Liina Velner, Mare Müürsepp

 

Vaata konverentsi materjale SIIT

 

 

 

  Kirjastus Koolibri toetab Eesti Lugemisühingut Lugemisühing Facebookis
www.lugemisyhing.ee
Free website - Webbyt